naechuño, htokaeshoetsaw

in #esteem5 years ago

Native aamayrikaan aahcarraahcar nhaint paatsaatpyee pyankyarrrayy satainnrainnmyit tait u a kyee aamyoemyoe k nay lar partaal . hkayatsait raatkyaar jartiluumyoe ( upamar, frybread) kyaya mhaawkya hk tyaay Native aamayrikaan luumhurayy hcuwayy eat aahtainkar hpyitlar kya parpye aahkyahoetsaw a rar eata hcain a lar aahcarraahcarmyarr ko tait kyawalw tae hkandharko, ko saatlaat hteinsaimraan . cornbread tuusaw aahcarraahcarmyarrko Native aamayrikaan aotehcumyarr a nay hpyint aamayrikaanpyihtaunghcu aahcarraahcar shoet mway hcarr hkae kya si naykyataal . sai aahkyarr kihchc myarrtwin urawp, aarhparik nae aasaataaswal myarreat aahcawpine karl myarr nhaint aarsh luumyoe thoetmha hcarrwathcartammyarr saminewainkarl ( upamar, aanaatraung sout) twin luukyaitemyarr htellk lwan htarrtae aahcarraasout a lae a kyint myarr pyanlai narlaan htuu hkwin pyu par . aahtuu sahpyint zooarchaeology nhaint paleoethnobotany eat subdisciplines aatwat Archaeologicaltechniques, rayysarrhtarrsaw saminewain hcanhkyaneshoet shinsaan bhuu saw aahkyarr aahkyetaapyuat aalaeaahtamyarr shoetmahote nhaitsaatsaw aahcarraahcar myarreat narrlaimhu a bhhoet a hkwin pyuhkae parpye . Native Americans tway mak k hce konhaint Central America mhar aasonepyu tae aadhik kout pell seenhaanmyarrkaeshoetsaw pupusas, maat le, pozole, chuchitos nhaintpyaungghpuu tortillas aahpyit hkayatpyaine hainnlyaarmyarr twin aasonepyu lyetshisaw pyaungghpuu nhaint pellmyoehcone taee . taung aamayrikaaatwat Native Americans tway aasonepyu taeaadhik Native aamayrikaan kout pell seenhaanmyarrko humitas, chipa guasu, locro, aarluu, pyaungghpuu arepas aahpyit kyaya imagemhaawkya hk tyaay aatwat aadhik aasonepyu, kolanbheyar ae kha daw, peruu, bho lee bee yarr nhaint parrargway hainnlyaarmyarr, hpayhpay a la huancaínahkaekyasai aamyarraapyarr k po

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.08
JST 0.027
BTC 27316.82
ETH 1904.93
USDT 1.00
SBD 2.27