aamayrikaantway har

in #esteem5 years ago

mein hkwann . noutpine aellde l, Ford karr suu aahtwayhtway kaunghce nhaint aaloteaamhusaung kawmatemha rwayhkyaal tainmyahaout hkanhkaerasai shirar lig s ant kyin naalhkyaaeeat 2nd kwangaraat taatrouthkaesai .

tait uk de facto myarraatwat hkawsohk shoetmahote pain eatk de jure aahkyaoteaahkyaaraarnar - ultra-aahcwannrout " tatiy karl" (1929-1933) aatwin Comintern aamyarraapyarr aamayrikaan kwanmyauunaitparte aangyinnpwarrhpwal saungpudk " aanaatraung hkarr paat myarraatwat kopine pyahtarann hkwin" ko hpw int kyaungghtouthkan aanaatraung aamayrikaantway har luu u ray aamyarrhcu hpwalhcaeehtarrtae aatwat aamayrikaan taungpine eat kyaal pya ant aayi mya myarr . Ford karr aamayrikaan luumaee kwanmyauunaitparte aanaatraung aasineaawine nhang aatuu shihkae sany aalwan aarr k ant saat aasaataaswal eataamyin myarrtwin tait aakyeeaakyaal panyarrayysinerar kihchcahpyithphoet " nyhain sell hkyinnko hkanrasaw ninengansarr" hpwalhcaee shi m shieat mayyhkwannko htaeet swin hcain hcarr . taithku " ko nyhain sell eat ninengansarr" aahpyit aanaatraung k luuaatwat " kopine pyahtarann hkwin" eat ultra- aahcwannrout aayuuaas myarreathtouthkansuumyarr ( aamayrikaanluumyoe tait u " hpinhaiut luumyoerayy luunaeehcu" taanntuu aahkwinaarayy aatwat titepwalwain mha s ant kyin kaeshoet) nae ko aaninerashihkaesai . aellde nawkya Ford karr dutifully sait ko parte line nhang a nye, aamayrikaan luumaee hkarr paat eat lwatlautrayy kohcarr htwat mein myawat tawmuueat . aasopar aanaatraung hkarr paat daysaaatwin aamyarrhcu aarhparikaan suuthoetrae naehcain bhawatwayko a bhh imageoet aakuuaanye ratae nhaint aatuu popyee hcoerain puupaan hkaekyasai: nhainhtote jobs, n saungmhu myarr nhaint ninengansarr aahkwinaarayy nhaint aatuu kuunye payysai .

Sort:  

Reply to this comment and I will auto upvote and resteem your post to my 36,000+ followers. @a-0-0

Reply to this comment and I will auto upvote and resteem your post to my 36,000+ followers. @a-0-0

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.08
JST 0.024
BTC 27240.97
ETH 1884.52
USDT 1.00
SBD 2.22