Thit Ywat

in #esteem4 years ago

sya hc tyay lya: Cardinal gyaww hkya Pell liinpinesinerar aalwalsonehcarrmhu tarwaanhkan aapaw ronetainhcaitsayy rauttairaan
image
Cardinal gyaww hkya Pell aanaynae sya hc tyay lya tararrsuukyee aotehkyaote hkaepyee aanaeesone liin aalwalsonehcarrmhu tarwaanhkan myarraatwat kyaoehcarrhkae par lain mai . aasopar tararrsuukyee haungg bartekaan bhandarrayy aakyeeaakell s ant kyin aamyarraapyarr sai aahkyarr saminesinerar liin aalwalsonehcarrmhu hcwalhkyet htwat paithkya eat .

Cardinal gyaww hkya Pell poterahaannmainnkyee Francis k mha haungg tait u k htiuttaann laathtout, melllbhonemyahoet aatwat tararrsuukyee tait u k aain gar naetwin aotehkyaote sya hc tyay lya aatwat aanaeesone saminesinerar liinpinesinerar pyitmhu tarwaanhkan myarraatwat ronetainhcaitsayy rauttai raan a mein htote hkaetar hpyitpartaal .

melllbhonemyahoettararrsuukyee Belinda Wallington suu m hcamsaut hphoet swarrkyahphoet Pell s ant kyin t u taee a mhu aaloneaalout saatsay aahtoutaahtarr shi kwayarngyako " hcate kyaaynautmhu" hpyithkaesai husosai .

aahkyarrsuumyarr ko kyasainnswarr hkae kya hcain suu m, aahkyarr saalhcunhait aarwal hcwalhkyet aamyarraapyarr lotekyaan layeat .

Coin Marketplace

STEEM 0.21
TRX 0.06
JST 0.025
BTC 18875.06
ETH 1297.03
USDT 1.00
SBD 2.44