Thit thar watch

in #esteem4 years ago

image
Kār khrxng rāchy̒ k̄hxng Tajima nı ṭ̄hāna bukhkhl thī̀ kèā kæ̀ thī̀s̄ud nı lok mī raya welā pheīyng cĕd deụ̄xn h̄lạngcāk thī̀ Jamaican Violet Brown s̄eīy chīwit meụ̄̀x xāyu 117 læa 189 wạn nı wạn thī̀ 15 kạnyāyn 2017

Tajima keid meụ̄̀x wạn thī̀ 4 s̄ingh̄ākhm 1900 - nı yukh me ci nı ỵī̀pùn ṭhex t̄hūk kl̀āw ẁā mī lūk h̄lān mākkẁā 160 khn rwm t̄hụng lūk h̄lān thī̀ yeī̀ymyxd

Associated Press x̂āng t̄hụng klùm wicạy keī̀yw kạb p̄hū̂ s̄ūngxāyu k̄hxng s̄h̄rạṭ̄h‡ ẁā h̄ỵing s̄āw chāw ỵī̀pùn khn xụ̄̀n xāyu 116 pī Chiyo Yoshida pĕn bukhkhl thī̀ kèā kæ̀ thī̀s̄ud nı prawạtiṣ̄ās̄tr̒ k̄hxng lok

krathrwng s̄āṭhārṇs̄uk̄h rængngān læa s̄wạs̄dikār k̄hxng ỵī̀pùn rabu ẁā meụ̄̀x pīph. Ṣ̄. 2506 Nı ỵī̀pùn mī prachākr 153 khnnı ỵī̀pùn tạwlek̄h pheìm k̄hụ̂n mākkẁā 10,000 nıpī 2541 cāk nận ca mākkẁā 30,000 rāy nı pī 2550 læa 54,397 rāy nı pī 2556

xngkh̒kār xnāmạy lok kl̀āw ẁā p̄hū̂h̄ỵing ỵī̀pùn xāyuk̄hạy c̄helī̀y 87 pī xyū̀ beụ̄̂xngh̄lạng p̄hū̂h̄ỵing nı ḥ̀xngkng 87 pī 3 deụ̄xn p̄hū̂chāy ỵī̀pùn s̄āmārt̄h khād h̄wạng ẁā ca mī chīwit xyū̀ dị̂ cnkẁā ca xāyu 80 pī sụ̀ng thảh̄ı̂ phwk k̄heā xyū̀ nı xạndạb thī̀ 10 k̄hxng lok læa k̀xn p̄hū̂chāy nı s̄h̄rạṭ̄hxmerikā

p̄hl kār ṣ̄ụks̄ʹā thī̀ tī phimph̒ nı wārs̄ār kār phæthy̒ xạngkvs̄ʹ meụ̄̀x s̄xng pī k̀xn phb ẁā p̄hū̂h̄ıỵ̀ nı ỵī̀pùn thī̀ thả tām khả næanả k̄hxng rạṭ̄hbāl ẁā ca kin xarị mī xạtrā kār tāy t̀ả kẁā p̄hū̂ thī̀ mị̀ dị̂ kin ỵī̀pùn yạng mī kār dūlæ s̄uk̄hp̣hāph bæb s̄ākl tậng tæ̀ pīph. Ṣ̄. 2504

Sort:  

World of Photography
>Visit the website<

You have earned 5.75 XP for sharing your photo!

Daily Stats
Daily photos: 1/2
Daily comments: 0/5
Multiplier: 1.15
Server time: 09:34:32
Account Level: 1
Total XP: 112.90/200.00
Total Photos: 21
Total comments: 0
Total contest wins: 0
And have also received a 0.09 percent upvote.

Follow: @photocontests
Join the Discord channel: click!
Play and win SBD: @fairlotto
Daily Steem Statistics: @dailysteemreport
Learn how to program Steem-Python applications: @steempytutorials
Developed and sponsored by: @juliank

Coin Marketplace

STEEM 0.22
TRX 0.06
JST 0.026
BTC 20094.42
ETH 1365.70
USDT 1.00
SBD 2.50