kabarlone pop ka luu

in #esteem4 years ago

aeraat rwaykoutpwal: mahpyitnine pone pout kohcarrlhaallaungg luungaal eat myetnhar aahpyitpawhtwatlar

pre- hcaittam aakyamhpaatmhu nhaint mellsandashin hcyaya lyauu shu mhu aeraat rwaykoutpwalaapaw ၎innthoeteat aamhaataasarr kyaan kyawin hcay pye . shoetsaw luungaal tait u, aamyoesamee kohcarrlhaallaungg aahtuu s hpyint ngaalrwal tae aeraat myarraatwat tait u galvanizing aainaarrsone hpyitninepartaal . Angela Boskovitch bhas w rar mha satainnpayyphoethtarrpartaal .

kyawatsarr lulain tait u k aotehcu taithcu bhas w rar aeraat rae taungpine myahoettaw, darpaymaae aahcarr aaungpwal sai nimate lakhkanar kok "V ko" mhaatetote mhaatetote nayhkyanemhar suuthoet taittway demure aamyoesamee tait u eat pohcatar kinesaung nay tae a layy rotesaimrayy tait aarrkahcarr rone hcurone naykyasai . 36 nhaitaarwalaebaan Faek Yacoub mayl 12 raatnaek aeraat rae parlemaanrwaykoutpwal myarraatwat bhas w rar mha tait u mahpyitnine kohcarrlhaallaungg hpyitninesai, darpaymaae suu m myahoettaw rae hcatepyet luungaal aamyarraapyarr eat hcwmaain aarrpayymhu hpyithcay hkaepyee hpyitpartaal .
image
" i suu karr ngareat mellpayy dutiyaaakyaain, darpaymaae kyanawthoet k luutway m hkan hkaeparbhuu suu ko kohcarrlhaallaunggmyarr aatwat mellpayy bharhpyitlhoetlellsotot kyamathoet kalaee bhaal aakyoeshi m myinnine hkaepar noutsone saw karl hpyit lain maal" huaasaat 22 nhaitaarwal Ahmed k Sabah DW k pyawwkyarrhkaesai . " kyanawthoet k kyanawthoet k demhar rainsinenayratae aakyautaataee ko hpyayshinnraan aebaan nae tuu aasait saw myetnharmyarr loaautpartaal . "

Sort:  

World of Photography
>Visit the website<

You have earned 6.50 XP for sharing your photo!

Daily Stats
Daily photos: 1/2
Daily comments: 0/5
Multiplier: 1.30
Block time: 2018-05-12T08:06:48
Account Level: 1
Total XP: 161.05/200.00
Total Photos: 25
Total comments: 0
Total contest wins: 0
And have also received a 0.40 percent upvote.

Follow: @photocontests
Join the Discord channel: click!
Play and win SBD: @fairlotto
Daily Steem Statistics: @dailysteemreport
Learn how to program Steem-Python applications: @steempytutorials
Developed and sponsored by: @juliank

E ma lar buu larr?

Coin Marketplace

STEEM 0.22
TRX 0.06
JST 0.025
BTC 19300.23
ETH 1314.57
USDT 1.00
SBD 2.44