​ေစတနာ

in #esteem5 years ago (edited)

ဒီရက္ပိုင္းေတြအတြင္းမွာ ပိုသတိထားမိလာတာ..
သူမ်ားကိစၥကို ကိုယ့္ကိစၥလိုသေဘာထားၿပီးကူညီတတ္တဲ့သူေတြအေၾကာင္းပဲ..
ဘာကိစၥပဲျဖစ္ျဖစ္ သူတို႔ကိစၥလည္းမဟုတ္ပဲနဲ႔
စိတ္ပင္ပန္း လူပင္ပန္းခံၿပီးလိုက္ကူညီတတ္ၾကတာ
ကိုယ္ကေတာ့ ကူညီတယ္..
ဒါေပမယ့္ ကူညီလို႔ရတဲ့ကိစၥေတြနဲ႔..ကူညီသင့္တဲ့ကိစၥေတြမွ 🙂
(အရင္းႏွီးဆံုးေတြကိုသာ ႁခြင္းခ်က္မရွိတာ )
တကယ္မတတ္သာမွ အကူအညီေတာင္းတတ္တဲ့ကိုယ့္အက်င့္ရယ္..
ကိုယ့္လုပ္ ကိုယ္ခံ ကိုယ့္ျပႆနာကိုယ္ရွင္းဆိုတဲ့ ကိုယ့္မူဝါဒရယ္..
ဆိုေတာ့ကာ....
သူတို႔ကိုျမင္ရင္ စိတ္ထဲမွာ တစ္မ်ိဳးေလးပဲ
ကိုယ္အဲ့ေလာက္စိတ္ေကာင္းရွိဖို႔ ေတာ္ေတာ္
ႀကိဳးစားရဦးမယ္ :)
image

Sort:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by bonebone from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

This post has received a 0.18 % upvote from @drotto thanks to: @bonebone.

Coin Marketplace

STEEM 0.23
TRX 0.06
JST 0.025
BTC 20250.42
ETH 1352.83
USDT 1.00
SBD 2.50