အားနည္​းခ်က္​

in #esteem5 years ago (edited)

သူတစ္ပါး အားနည္းခ်က္ကုိ
လက္ဖက္ရည္ ခ်ဳိစိမ့္တစ္ခြက္လုိ
အရသာခံျပီး ေျပာမေနနဲ႔
ကုိယ့္အလွည့္က်ရင္
နုိ့စိမ္းပါ ထက္ေပါက္ခံေနရဦးမယ္--------

(လူတုိင္းမွာ အားနည္းခ်က္ ကုိယ္စီ ရွိ့ၾကပါတယ္
ဒါေပမဲ႔ လူတုိင္းဟာ ကုိယ့္ အားနည္းခ်က္ကုိ
ကုိယ္မျမင္ၾကဘူး သူတစ္ပါး အားနည္းခ်က္ကုိေတာ့
မ်က္လုံး မိတ္ျပီး ၾကည့္ရင္လည္းပဲ ျမင္တက္ၾကတယ္)

(အားနည္းခ်က္ရွိ့ျခင္းသည္း ခ်ဳိ့ယြင္းခ်က္မဟုတ္ေပ
ကုိယ့္အားနည္းခ်က္ကုိ ကုိယ္မျမင္ျခင္းသည္
ခ်ုိ့ယြင္းခ်က္ျဖစ္၏)

               Credit 🖋🔜(🌱Kozin🌱)

image
Please Follow Me @bonebone

Sort:  

This post has received a 0.18 % upvote from @drotto thanks to: @bonebone.

Coin Marketplace

STEEM 0.23
TRX 0.06
JST 0.025
BTC 20250.42
ETH 1352.83
USDT 1.00
SBD 2.50