Nyanaykhinahla

in #esteem6 years ago

shu kopine kabyaarmyarr, naeenaee ranhpaanranhkar aapine pine parwainsaihu mha kinetwalhpyayshinn
ngar htanshoet hcaylwhaat aoutparaahkyetmyarrko, tait u hpyit sany suumeat mateswaymyarr nhaint saatsanrayy,
namuunar . ' suu payysaw suu, mimi tait u to laat hpwalhcaeehkaehpuu
image
yahku ngar k mae pye, ngarko sone m swansain, darpaymaae, k kyint sone tarpar . ngarhkaesai
a kyarr aahtuu s hpyint hkyithkain hpyithkyinn shi, de bh htway pyeenoutaamaishi
shuko ngar a bh . suu sai tararr daysanar mhar myarrhcwarsaw taatroutraan aalwan kine shinehkae
suu sai mimi a ray to laat nhai m hkya yuu. , saw aakaunggsone tararrhawsarareat
suu nhang aatuu htosuu thoettwin myarrhcwarsawsuuthoetko volumes ko hkaerasai . suu laee tait u eat tarhkae
ninenganrayysamarr; aalwanaakyawan, hpyitkaungg, shu bhuutarrone sai . shoet myarr makyaarmek shipartaalkyasainn
ngar laat, laandaan mharshitae suu aarrlone kyaunggaotekyee tait u hcusaunggmhulotesaw
1641 kanay 1717 mha aamyarrpyisuu rayyrar nhaint hcautlyain laatkamhcarhcaungmyarr, myarrhcwarsaw
aelldemhar aarayaatwat aarr hpyang pawlarsaw, darpaymaaeaahpyit volumes ko hkyahoettaenaykyasai
naysell shit hpo le yohtellmhar volumes ko, nhaitsaallayy Quarto tai image
octavo tai eat . aahaunggko hcaraotetway htellmhar tait u k konesai suuthoet nhaint aatuu twaesonehkae, ngar si.
shuko ngar tahkartaran waal aasonepyupone suu sai ngarko suuthoetko phoetsaung tawmuueat . dar kyount ponerasai
suu k aamayrikarr ko swarrsawaahkar u layy, demhar k suuthoetko htarrhkae ramaal,
a rar kataeek aakyaunggko nhaitpaungg ngarrsaal hpyithkaesai . shi suueat mhaathcu aamyarraapyarrshipartaal
yainn mar gyin .
ngarthoet de htainsharrtae misarrhcu pyupyinpyaungglellrayyaatwat aahcawpine kyeenhaint
paro aahkar, bhurainmakyee mar ri eat naann hcan t saintsaatlaat
suuthoet hcateaarr htaat saan mhu eat aakaung pawtwin dukhk hkan htite pay eat taithkartaitranhkaekyasai
popery s ant kyin . suuthoet k aaingaliut k myaya hcar k taal hkaekyaungg nhaint hponekwalhphoet
htoshoet aoutmhar nhaint aatwin tiut hkway twaynae pw int lainn swalhtarr kyaeat hkanhkaer park secure
puutwal- mahcain myarreat myetnharhpone . ngareat mahar- kyee myat- aabhoe ko hpaat rataeaahkar
suu k shu misarrhcu ko raan suu k shu duu htaw kya pyaaw mhar puutwal- mahcain taat lha ny lha ny
a rwat kyaw hthoetnout tiut hkway aoutmhar . a myaoe sarr t hcya u k maat taut raut hkyinnnhaint
suu k suu lar maae apparitor sai ko myinshin aasipayyhcar payyraantanhkarrko
wi nyar n tararrrone eat aararshi tait u . hto kihchcatwin hkunhaittwin mahcain lha ny hkaesai
nhai m hkya nout tahpaan hkyay hpyint nainn aapawshoet, sammarkyamhcar aouttwin hponekwal kyaanrait saeetaahkar
shaemhar aahpyit . isaimhar shoetrartwin ngarsai ngar u layy bain yar mein hkarine htellk nay hkaerasai . aasopar
misarrhcu aakyaunggko a sone marout mhae tineaaung, aain g laan eat aasainntaw shisamyahasaatlaat
hkyarrlit dutiy naann hcan sawaahkar hkaesuu waankyeemyarraahkyahoet
Northamptonshire aatwat Non- nyenywatmhukinepyee conventicles myarraatwat outed hkaetar,
bain yar mein nhang yaw shi mainn sai suuthoetko litenar, dar kyawwngsaatlaat
'' itwin " demhar htaeet swin" kwin hkaat htellmhar, margin aatwat hcakarr myarr aatine litenar paymaaekabyaar
m payysaw hpyitpartaal . mahchcatar Sparks (Franklin eat bhaw, p . 6) kyawantawthoet ko aakyaunggkyarr saii volumes kohkae
hteinsaimhtarr nhaint mahchcait eata pine shi kyaeathkae bhawhcatwaneat Emmons, a kyee a-myay
suuthoetrae hcarrayysuueat .

Sort:  

Congratulations @aungzarlin! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of posts published

Click on any badge to view your own Board of Honor on SteemitBoard.

To support your work, I also upvoted your post!
For more information about SteemitBoard, click here

If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Upvote this notification to help all Steemit users. Learn why here!

laandaan mharshitae suu aarrlone kyaunggaotekyee tait u

Coin Marketplace

STEEM 0.25
TRX 0.14
JST 0.033
BTC 51719.12
ETH 3029.81
USDT 1.00
SBD 4.18