Manetsawsaw Titekyapyanb

in #esteem6 years ago

pyathtarannhkyet myarr litenarhphoet laatnaatkinepatipakhk mha taithkuhkyinn hce ko parte myarreat tarwaanpyanhkaw
aapyipyisinerar luusarrhkyinn hcarnarhtouthtarrmhu upaday, image
de paro to kaw parshisaw rairwalhkyetmyarr nhaint aahkyayhkanmuu hphoet lo mone htarrhkyinn mashibhell kyaunggaalayypayy
yuunitetaataapod 51 aaparaawain ninenganmyarraasainn, nhaint luusarrhkyinnhcarnarmhu eat saatsinerar hcanhkyane hcan nywhaann myarr pati nyarin hcartamhtellmhar
upaday,
ngyaaimhkyamrayy nhaint lonehkyuanrayy aahkyayaanaymyarr rairwalhkyetmyarr a pyi a w layyhcarrmhu aapaw aahkyayhkan kyaungg hcate twinhcaehcaehcauthcaut
nhaint saatsinesaw lhu aahkwinaarayy pati nyarin hcartam nhaint phaell thangya parshisawaahkyayhkanmuu
tuuriyar laatnaatkine hcainaatwin aahtuu s hpyint, sarrsamee myarreat a pyi a w karkwalmhu myarraatwat mashimahpyitmyarrmhar
patipakhkamyarr nhaint ninenganhkyarr aaloteaakine,
hcusaunggmhu hphoet aahtuu s hpyint aarrnaeehkyet naysaw suuthoetko sarrsamee myarreat aahtuu loaauthkyetmyarrkoaasiaamhaatpyu
shoetmahote mimithoeteat hceepwarrrayy shoetmahote luumhurayy shinaysaw ngyarr laee de paro to kaw s ant kyin raan pyu titehkitemhumyarr aatwat sonepar
aasaint aataann shoetmahote kyarr m,
htaeet swin hcain hcarr hc, hceepwarrrayy, luumhurayy nhaint ninenganrayy yuupyee myarreat loaauthkyetaoutmae
laatnaatkinepatipakhk myarraatwat sarrsamee myarreat parwain paatsaatmhu eata myit aakyaunggtararrmyarr,
aakaungaahtaihpawmhu aatwat aapyipyisinerar puupaunggsaungrwatrayy hkinemar hcayraan loaautkyaunggyonekyitaal
de paro to kaw, aapyin rotepinesinerar nhaint hcatepinesinerar pyanlaihtuuhtaungrayy nhaint luumhurayy pyanlai paungghcaeerayyeat
laatnaatkinepatipakhk eat sarrkaungmyarr naysaw kalayyngaalmyarreat,
rautrwar myarr nhaint aahtuu s hpyint kalayymyarr nhaint kalayymyarreat parwainmhuaarrpayyhkyinn
yainn ko rai mhaat satainnaahkyetaalaat nhaint panyarrayysinerar aahceaahcainmyarr hpya ant way aatwatsarrkaungmyarr
yainn paro to kaw myarr aakaungaahtaihpawmhu,
aoutmhar hpawpya tae aatine sabhawtuunyehkae kyapye
saunggparr 1
hc tate partemyarr ၎innthoeteat laatnaatkine eataahpwal wain sayhkyaar hcayraan aarrlone hpyitnine aahceaaman yuuramai
18 nhait aasaat m mhae kya suu tauthpwalmyarr raan lo moneteemhu tait titerite taithcatetaitpine yuu kya bhuu .
saunggparr 2
pwnyyahtawngyahcuparte 18 nhait aasaat m mhae kya suu puggolmyarr hpyitkyaungg sayhkyaar r kya limmai
compulsorily ၎innthoeteat laatnaatkinetauthpwalmyarr shoet hcusaungg mahoteparbhuu .
saunggparr 3

 1. pyihtaunghcu partemyarr puggolmyarreat sand aalyawwat hcusaungg myarraatwat ni m sone aasaataarwal myaha ng r kya limmai
  aasopar kwan bainn shinn eat suuthoetrae aamyoesarrrayy laatnaatkinesaunggparr 38 htellk saatmhaathtarrkyaungg k nay tauthpwalmyarr, aapod 3, shoet
  kalayy a hk ngya aarayy aapaw, hto saunggparr parshisaw aahkyayhkanmuu eat aakaung yuupyeenhaint
  aasaat 18 nhaitaout aasopar kwan bainn shinn puggolmyarr aoutmhar aahtuu karkwal hcaung shout mhu hkanhcarr hkwin shisai hpyitkyaungg aasiaamhaatpyu .
 2. taithkuhkyinn hce ko pyinaal parteeat sabhawtuunyehkyet rayyhtoe shoetmahote ninerayy pawmhar hcaee nhaawin kyay ngyaar ngway swin r kya limmai
  dar kyount mimi sand aalyawwat hcusaungg hkwin tan saw mhar ni m sone aasaat htwat saatmhaatsaw i paro to kawmha
  yainneat aamyoesarrrayy laatnaatkinetauthpwalmyarr nhaint k saw aakaraakwal eat hpawpyahkyetshoet
  htokaeshoetsaw hcusaunggmhu aatainnaadhamm shoetmahote aatainnaakyaut m payy kyaungg sayhkyaar hcayraan hkyamhaathkae sayysai
Sort:  

World of Photography
>Visit the website<

You have earned 5.35 XP for sharing your photo!

Daily Stats
Daily photos: 1/2
Daily comments: 0/5
Multiplier: 1.07
Server time: 04:46:26
Account Level: 1
Total XP: 123.60/200.00
Total Photos: 24
Total comments: 0
Total contest wins: 0
And have also received a 0.35 percent upvote.

Follow: @photocontests
Join the Discord channel: click!
Play and win SBD: @fairlotto
Daily Steem Statistics: @dailysteemreport
Learn how to program Steem-Python applications: @steempytutorials
Developed and sponsored by: @juliank

Coin Marketplace

STEEM 0.25
TRX 0.14
JST 0.033
BTC 51299.48
ETH 3087.33
USDT 1.00
SBD 4.11