Anyatayathamarlay

in #esteem6 years ago (edited)

painpaann kaungg tait u sabhawtuunyemhushieat dar kyount ngaraarrlone staid bhaalmhar sainnrellsarrtaeehkohkaannmhar stopt image
ny in ngaraainpyan left bhaaltotmha hkae kwayarngya sandashi mha yahku hcatain . ngar darhpyat
ngarko ask'd mayyhkwannmyarrko aarr hpyang sar ngar twae laee hcatesainnrell pone, ngar
tahkyahoet htwatpyay swarrtae kyawan hkan hcay hkyinn mha sansay myarr nhaint hpyitlyetshi eat aantararalhkaesai
kyaungg sansay aapaw ko taat yuu . darpaymaae lar m ae naeraat ko saatlaat,
nhang bharlain taan eat shit shoetmahote taitsaal mine aatwin tait u taeehkohkaann mha nyanaypinetwintaal
t u taee k douttar nay hpyinthtarrshimai bharaungg . suu nhaint aatuu hcakarrlaatsoneshoet wain.
ngarkongar aahkyahoet l nya s nyako yuu. , ngar ko aanaeengaal hpaat par hkae shar twaehcain
aalwan luupaungg kaunggsaw nhaint hpaw rway hpyitlarhkaesai . continu'd aahpyit kyawanotethoeteat aasiaakyawm
suu liv'd naysamyaha karlapaatlone . suu a bhhoet, ngarsai hcatekuu taithku nayyalhanyya sararwaanhkae
suu rar urawp tite twin a bhaalsuu myaha m k aain g laan aatwat myahoet, shoetmahote ninenganshieat
aalwan aahtuu s hpyint aakaung ko mapayyninebhuu . suu k tahkyahoet hcarlonetway hkaenae
aakyaan pine paymaae tait u m yonekyi suu aatawmyarrmyarr kyee nhaint matararr saungrwat,
tahkyahoet a nhait pyeenout, lell mhahoet aahpyit kyampod htelltwin sam mar k myaya doggrel travestie mha
aatwat Virgil pyu mi hkaesai . de aarr hpyint suu tait u aalwan aatwat aahkyetaalaatmyarraamyarraapyarr set solotaal
raalhcarar aalainn, suueat a lotehkae shin aarrnaee hcate ko htihkitehcay
pubUshed hkae; darpaymaae hkaebhuu .
mimi ai myanhangya 1 hto ny ny ko tain. , nouttaitnaenannaat reach'd
bharlain taan paymaae ponemhaan hcaatlhaay kosharhpwayhphoet mortification hkae
aanaeengaal ngareat a malarme swarrpye, nhang myaha m k aahkyarr swarr r lain maihu myahaaw lainthkaesai
aain gar nae matineme, de hcanaynae hpyithkyinn, ngar mha pyanlarsaw a bhaalkyawwng
hcarrraan Gingerbread waal pyeeshin t u taee a bhaalsuuko eat myahoetmhar aahaungg meinm,
ray pawmhar, shu aakyaannyarnko ask'd . suumasai suumeat aiut mha ngarko ko hpatekyarrhkyinnnhaint
ray aarr hpyang tait pod mhae to ngya aawngya ai mya tyaww ko puujaw saint sai, a kyahanyaupyaeat nhaint aatuu painpaannhpyithkyinn
hkyaylyin hkaree ngar hpatekyarrhkyetko laathkanhkaesai . suumasai narrlai sabhawpouthkaesai
p rain tar, ngarko kyaungg myahoetmhar nayhphoet, ngar nout ko lite hkae kyamaihpyitsai
hceepwarrrayylotengaann nhaint aatuu hcatain loaautsaw hc tot shalyar masibhell hpyithkyinn . suum
aalwan enyya hkae, < ngarko a kyee a kaungg aarrhpyint heek nwarr nyahcarhcarrpwal kopayyeat
, pyan ale sar aoe laathkan taw muumai ngarsai ko aaloaalyawwathtain
aain gar nae marout mhae tineaaung, fixed lar saint partaal . shoetsaw nyanaypinetwinlamshout
myit narrmhar tait lhaay ngar swarrhkaesai ko twaeshihkae sawhpyang lar.
Philadelphia twin seshoet suumeat aatwat aatawkyaar luu thoet nhang aatuu . suuthoet k ngarkoyuu
in, mashi laytite shihkaesai aahpyit, ngarthoet shisamyaha sai lamko row'd; nhaint saannhkaung aakyaunggko,
sayy kumpaneaahkyahoet yonekyimhu shi kyaeat, myahoet thaae mw ngya rabhell sotar.
kyanawthoet k kuu myawwat ramaal, nhang myaha m wayytae lhaaw hkaat loshieat tahkyarrsuutway
kyanawthoet hkaekyasai bhaalmhar masi; dar kyawwng kyanawthoet, kamnarr seshoet htarrtae hcarainn
hkyaungg kyanawthoet ko hpaansainn payysaw eat sanlam aatuu haungg hkyaanhcaeeroe aaneetwin siterout

Sort:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by Smartworld from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Balthuhmalae gayouthmasitekyabuu.

ha ha. barpalphyitphyitpar byar.

Coin Marketplace

STEEM 0.32
TRX 0.14
JST 0.041
BTC 68233.21
ETH 3697.84
USDT 1.00
SBD 5.19