A hlu pywaltawkyinpa

in #esteem6 years ago

ngar myitray muukyam htwatraan, aatwat, nhainthpyithkyinn image
ngareat a liut eat t u taee, aamyoesamee tait u mha aahkyarr nhait u ko payyhkaetaal nhang pyany hcone nhaintsuumeat
kyahanyaupyathoet nhangya aatuu lhaay htellmhar myit kosainn lar. , hcaung sine nay hkaekyakyaungg kalayyk
wayykwar swarrkya hphoet .
hthoetkyount laannsaann, ngarsai i aahkyane aarr hpyang, lampawmhar taat pyan lamshoutrar
luu aapaunggthoet sai lamshout hkaekyasai bhaalsuuaatwat eople) aamyarraapyarr sai hcain kyaal- waatsain, f hkae
tuunyetae naeelam hpyitsai . suuthoetko ngar mhae well hkyinn nhaint aarr hpyang kyeehcwarsaw aahcaeeaawayyshoetphoetsaung
hcyaayykwataaneeshi Quaker . suuthoetko ngar thoettwin aahtine, image
nhaint hkan lha eet lai sharhpwaynay nhaint bharmyaha m kyarrnar pyeenout hpyithkyinn kalaee,
ngyaain waut hcwar nayrasaw aalotesamarr nhang lo sai yahkain nyin '' thro aalwan ngo ngarkyasainn
aiutpyaw a hcar shawin hkyinn, aahcaeeaawayy taat hpae m kone mhae tineaaung dar saatlaat aahkar t utaee
kyinnar aaloneaalout ngarko nhaoe syaww hphoet pell . i sai, dar kyawwng, pahtam u sone aain suu aain sarrhkae
ngar shieat, darmhamahote Philadelphia twin aatwat aiut hkaerataal .
myit seshoet nout tahpaanhkya Walking nhaint, hto myetnhar myarraatwatsharhpwaynay
luumyoe eat, ngarsai a bhaal suueat myetnharkongar lik'd luungaal tait u Quaker a hkyinn luusarr, twaesonehkaepyee
nhaint, shuko accosting suu bhaalmhar luuhcaim ngarko pyawwpyapar lain maalmayttarrauthkan
taeehkohkaann maraninebhuu . kyanawthoet sone u eat lakhkanar saatsay aanee hthoetnouthkaekyasai
sain ya bhaw sarr . " denayrarmhar" hu suu k pyawwpartaal, " suuhcaim hpyawhpyay kyaungg taitnayrartaee hpyitparsai,
darpaymaae t k gunsikhkarshitae aain suu aain sarr myaha m k, ko yya tyaww ko ngar nhang aatuu swarrlar shin, ngar ko pya s par lainmaal
ko yya tyaww ko pokaungg tae . " suuk Waterstreet aatwatkout Billet ngarkosaung swarr. .
itwin kyawanm nyahcar taal; ngar tawtawmyarrmyarr lain mar saw kyount a hcar hcarrnayhcain
ngar htanmha sain kar m kainn hkanr hphoet salopell aahpyit mayyhkwannmyarrko, ngarko mayy sawhkaekyasai
ngar aahkyahoet htwatpyay swarrtae hpyit aan saw nghaar luungaalmyarr nhaint pone paann san htaran, .
nyahcar pyeenout, ngaraiut return'd nhaint aiutrar pya hkanr, image
ngar undressing maparbhell aiut myarr nhaint ny u yan hkyawwatl mhae to ngya aawngya ai pya pyayayar,
, nyahcar hcarmha call'd hcawhcawhceehcee nout tahpaanaiutrarmha swarr. , nhaitnhaithkyaitehkyaite aiutpyawhkaesai
lar m ae nannaat tineaaung . htoaahkar ngar tatyanongyas aahpyit ko ko ko aahpyit sautraut lote. , swarrlayeat
aaindaruu bh raat hphoet d p rain tar rae . ngar sine htellmhar luu haungg kotwae
mimi a ngar simyinnhaint New York myahoettaw muu saw a bh, a bhaalsuu aapawhkareeswarrlar
myinnhcee, ngarshaemhar Philadelphia twin taal hkaesai . suu kakyawanmako introduc'd
civilly ngarko receiv'd suu ko mimi sarr, ngarko manaathcar ko payyeat, darpaymaae kopyawwsai
ngarko suupahchcuppaanmhar suppli'd nhaint aatuu noutpinetwin hpyithkyinn, tait u ko laatm lohkyinhkaeparbhuu
t u taee; darpaymae noutkya htuuhtaung myahoet aahkyarrsaw p rain tar, t utaee Keimer shieat
suu karr, hpyitkaungg, ngarko employ maal; marashin ngar mha kyaoso raparmai
mimi ai mya mhar aiut, suu sai ngarko yahku lotehphoet aanaeengaal aalotepayymai
pyeetot hkawarsai hceepwarrrayylotengaann mhae tineaaung puujaw saint partaal .
aahaunggko luukyeeluukaungg suu sait ko p rain tar ngar nhang aatuulite vrould kalaee,

Sort:  

ko ko ko aahpyit sautraut lote. , swarrlayeat
aaindaruu bh raat hphoet d p rain tar rae . ngar sine htellmhar luu haungg kotwae parlar.

Chit Sayarlaytway.

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by Smartworld from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Coin Marketplace

STEEM 0.31
TRX 0.14
JST 0.041
BTC 67433.93
ETH 3699.51
USDT 1.00
SBD 4.94