ပေလတို ထံမွ

in #esteem6 years ago

image

မည္သည့္အစိုးရပံုစံမဆို ၎၏အေျခခံလုပ္ပိုင္ခြင့္သေဘာတရားကို အလြန္အက်ံြအသံုးျပဳလာခ်ိန္တြင္ ပ်က္စီးျခင္းလမ္းစသို႔ ေရာက္သြားတတ္စၿမဲျဖစ္သည္။

မင္းမ်ိဳးစိုးနြယ္ဘုရင္စနစ္သည္ အာဏာကိုင္စဲြအသံုးျပဳရသည့္သူတို႔ကို အလြန္အမင္းက်ပ္တည္းေအာင္ ကန္႔သတ္ျခင္းအားျဖင့္ ကိုယ့္ေသတြင္းကိုယ္တူးသည္။

လက္တစ္ဆုပ္စာလူနည္းစု အာဏာ႐ွင္​အစိုးရသည္လည္း ျဗဳန္းစားျဗင္းစားႂကြယ္ဝခ်မ္းသာျခင္းေနာက္ မဆင္မျခင္ ဆင္ကန္းေတာတိုး လိုက္ျခင္းျဖင့္ ကိုယ့္ေသတြင္း ကိုယ္တူးသည္။

image

ထိုျဖစ္ရပ္နွစ္ခုစလံုးမွာပင္ ေတာ္လွန္ေရးနွင့္ အဆံုးသတ္သည္။

ထို႔ေနာက္ ဒီမိုကေရစီေရာက္လာသည္။
လြတ္လပ္မႈနွင့္ ၾသဇာအာဏာကို အမ်ားျပည္သူထံ အညီအမ်ွ ေဝပံုက်ခဲြေဝေပးသည္။

 သို႔ရာတြင္ ဒီမိုကေရစီပင္လ်ွင္ ဒီမိုကေရစီကို အလြန္အက်ြံ အသံုးျပဳခ်ိန္တြင္ ကိုယ့္ေသတြင္းကိုယ္တူးမိျပန္သည္။ 

(ပေလးတိုး)

photob:facebook

image

Coin Marketplace

STEEM 0.25
TRX 0.11
JST 0.032
BTC 61494.92
ETH 3025.39
USDT 1.00
SBD 3.77