tainswin Tillerson

in #esteem3 years ago

pyinaal eat aatwinrayymhauuhkyaote aamayrikaanpyihtaunghcueat sammat k aamaihcarrainn tainswinhkyinn nhaint, ninenganhkyarrsaatsanrayy aapaw aahtaatlwhaattaw kawmate shae taw aataipyuhkyet ko kyarrnar pyeenout aamayrikaanpyihtaunghcu seenate lwhaattaw k aataipyu sai . aasopar bhandarrayy aatwinrayymhauu, karkwalrayy aatwinrayymhauu nhaint shaenayhkyaote nhaint aatuu pyinaal eat aatwinrayymhauu, yaybhuyya aarr hpyint bharlhoetlellsotot suuthoetrae saatsinerar htarnamyarreat aarayyparmhu ko layy aarayy a par sone waankyeeaahpwal aahpwalwaintway aahpyit mhaat naykyasai . pyinaal eat aatwinrayymhauu aaloteaamhusaung jayarr aatwat aasaint aanayaahtarr sai nhang, aashin aelldeaasaint (laatshi $ 205,700) aatwat saatmhaathtarrsaw lahcar rashi .

pyinaal eat laatshi aatwinrayymhauuhkyaotek Mike Pompeo hpyitpartaal . maatl 13, 2018 twinsammat Donald Trump Tillerson aahcarrhtoeraan, bahohtoutlhamrayy aaygyinhce nywhaankyarrrayymhauuhthoetnout Rex Tillerson paalhkya hkyinnnhaint Pompeo aamaihcarrainn tainswin . Tillerson pyinaal u hcee htarnamhar mimi noutsone saw naemaatl 31, 2018 par lain maal kyaunggko tait raataakyaartwin htotepyan kyay nyar hkaesai . image

Sort:  
UpvoteBank
Your upvote bank
__2.jpgThis post have been upvoted by the @UpvoteBank service. Want to know more and receive "free" upvotes click here

Coin Marketplace

STEEM 0.42
TRX 0.06
JST 0.044
BTC 37899.32
ETH 2238.67
USDT 1.00
SBD 6.57