တရားထိုင္​ျခင္​းသည္​ၿငိမ္​းခ်မ္​း​ေရးကို​ေဆာင္​က်ဥ္​း၏

in #esteem6 years ago

က်ေနာ္တို႔ကုလသမဂၢယူနက္စကို, ကမၻာလုံးဆိုင္ရာ ​ေဖာင္​​ေဒ႐ွင္​း သည္နိုင္ငံတကာၿငိမ္းခ်မ္းေရးအင္စတီက်ဳႏွင့္အဆက္မျပတ္ဖရိုဖရဲကမၻာၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆာင္ၾကဥ္းဖို႔ကြိဳးစားပိုအမ်ားအျပားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားရွိသည္။ ေၾကာင္းေဘးအႏၲရာယ္မ်ားႏွင့္မတရားမွုကိုင္တြယ္တည္ဆဲမေရမတြက္နိုင္ေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားရွိေနေသာ္လည္းကမၻာတြင္အစဥ္အဆက္အတိုင္းစိတ္ပူပန္ျခင္းျဖစ္ပုံရသည္။

image

အဲဒီလို႔ဘာျဖစ္လို႔? က်ေနာ္တို႔လူထုၾကားတြင္အတြင္းမၿငိမ္မသက္ျဖစ္သည့္ျပႆနာမ်ား၏အျမစ္ဖယ္ရွားျခင္းႏွင့္အထူးသအာဏာလူေတြထဲမွာမေနၾကေၾကာင့္ထိုသို႔ျပဳယုံၾကည္ပါတယ္။ တရားအားထုတ္ျခင္း၏အေလ့အက်င့္ႏွင့္အတူ, ဒီအတြင္းမၿငိမ္မသက္အေထြေထြေသာလူဦးေရအတြက္ေနာက္ဆုံးမွာၾသဇာလႊမ္းမိုးမွုလူတို႔တြင္အေျခခ်ေနထိုင္နိုင္ပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔မရွိမျဖစ္လိုအပ္တဲ့အပင္တစ္ပင္၏ခၽြန္ထက္၌ဆူးပင္ကိုျဖတ္, အစားကရေသာအရာကိုႏွုတ္ရပါၿပီ။ အရြယ္အစားျပႆနာတစ္ခုကဆင္းတစ္ခုကိုခ်ဳံ႕ျခင္းေၾကာင့္ေနာက္ေက်ာႀကီးထြားရန္ႏွင့္ေနာက္တဖန္ကၽြန္ေတာ္တို႔ကိုသရဲေျခာက္ဖို႔ခြင့္ျပဳပါတယ္။ ကၽြန္မကမၻာကၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိရန္အဓိကတူရိယာျဖစ္မည္ဟု, အတြင္းအသြင္ေျပာင္းတဲ့ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အျဖစ္, ဘာဝနာၾကည့္ပါ။

ဒါေပမယ့္ပထမဦးဆုံးက်ေနာ္တို႔ကဘာလဲဆိုတာဘာဝနာသတ္မွတ္သင့္ပါတယ္။ ေတွးေတာဆင်ခြ၎၏အေျခခံအက်ဆုံးအဆင့္မွာ, အေတွး၏မရွိျခင္းႏွင့္ျပည့္စုံအသိအျမင္ျဖစ္ပါတယ္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဒီျပည္နယ္ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ့ပစၥဳပၸန္ေလာကရွိေအာင္ျမင္ရန္အေရးႀကီးသနည္း က်ေနာ္တို႔ကအႏုတ္အေတွးအယုံၾကည္လၽွင္, ငါတို႔သည္ -ဖ်က္ဆီးျခင္း၏အႏၲရာယ္မ်ားတဲ့လမ္းေၾကာင္းအေပၚကိုယ်႕ကိုယ်ကိုသတ္မွတ္ထားေပမယ့္လည္းအျခားသူမ်ားကိုပ်က္စီးျခင္းကိုသာ။

ဒါေၾကာင့္ဟန္ခ်က္နဲ႔ -ဖ်က္ဆီးျခင္း၏အဓိကလမ္းအျဖစ္တစ္ဦးခ်င္းစီလူ႔အဖြဲ႕အစည္းသို႔တရားအားထုတ္ရန္ေပါင္းစပ္ပင္လယ္ေအာ္မွာကမၻာႀကီးေဘးေစာင့္ေရွာက္မည္။ ဘယ္လိုအတိအက်? ေၾကာင့္မုန္းတီးမွုဖို႔လူေတြရဲ့ဘဝေတြကို၏ဆည္းပူးေနသက္ဆိုင္ေသာအားလုံးသည္ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား, အက်င့္ပ်က္ျခစားမွုအေပါင်းတို႔သစိတ္ကူးမ်ား, ဆင္းရဲေသာလူမ်ား၏အားသာခ်က္ယူရွိသမၽွကိုစည္း႐ုံးလွုံ႔ေဆာ္ေရး, လူအေပါင္းတို႔သည္ေဒသခံျပစ္မွုမ်ားအႏုတ္လကၡဏာစဥ္းစားေတြးေခၚရာမွရပ္တ။ တရားအားထုတ္ျခင္း၏ေန႔စဥ္အေလ့အက်င့္ႏွင့္အတူဤေတြေပၚမွာမေကာင္းျမင္စိတ္ေတြင်႕သွားသို႔မဟုတ္ (ထိုစိတ္အျပင္) သတိမဟုတ္ျဖစ္ေစ။

image

ကလူကိုအလြယ္တကူနဲ႔အလွန်တရားအားထုတ္ျခင္းျဖင့္ထိခိုက္နိုင္ျပသေသာအေတွးအမ်ား၏ထိေတြ႕ဆက္ဆံမွုမရွိဘဲအသိအျမင္၏ျပည္နယ္ေပၚမွာဗဟိုျပဳအထူးသျဖင့္တရားအားထုတ္ျခင္း၏တရားအားထုတ္ျခင္း၏ဆိုးက်ိဳးမ်ားအေပၚထိန္းခ်ဳပ္ထားေလ့လာမွုမ်ား, ရွိခဲ့သည္။ အဆိုပါစိတ္အျပင္ဝက္ဘ္ဆိုက္၏အဆိုအရတရားအားထုတ္ျခင္း၏အျပဳသေဘာသက္ေရာက္မွုအေပၚအႀကီးဆုံးႏွင့္အမ်ားဆုံးပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ေလ့လာမွုေဒါက္တာ ျခင္းျဖင့္ျပဳေလ၏: "ေဒါက္တာ သူေတွးေတာဆင်ခြသုေတသနအစီအစဥ္ကိုၾသဒိနိတ္ဘယ္မွာစိတ္ေရာဂါကုသမွုဆစ္ဒနီ ေက်ာင္းတြင္ဆစ္ဒနီတကၠသိုလ္၏စည္းကမ္းမွာအေျခစိုက္ထားတဲ့ၾသစေၾတးလ်မိသားစုဆရာဝန္ႏွင့္သုေတသီျဖစ္ပါတယ္။ လြန္ခဲ့ေသာ 15 ႏွစ္အဘို႔, သူတရားအားထုတ္ျခင္း၏လက္ေတြ႕က်တဲ့ မ်ားသို႔လက္ေတြ႕စမ္းသပ္မွုေတြနဲ႔သိပၸံနည္းက်စုံစမ္းစစ္ေဆးမွုေတြေကာက္ယူခဲ့သည္။ ရလဒ္အေနနဲ႔အခုသူ (စိတ္အျပင္) ဒီလယ္ျပင္၌တစ္ဦးကိုဦးေဆာင္ခြင့္အာဏာ "အျဖစ္အသိအမွတ္ျပဳသည္။ အဆိုပါေလ့လာမွုမ်ားကလူရဲ့စိတ္ဖိစီးမွုအဆင့္ဆင့္သိသိသာသာက်ဆင္းသြားေၾကာင္းေကာက္ခ်က္ခ်ႏွင့္အပ်က္သေဘာစဥ္းစားေတြးေခၚအႀကီးအက်ယ္ဘာဝနာအစည္းအေဝးမ်ားစဥ္ႏွင့္အၿပီးေလ်ာ့ခ်ခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ထိုကဲ့သို႔ေသာပန္းနာရင္က်ပ္ေရာဂါေဝဒနာေတြဖယ္ရွားပစ္ခဲ့သည္။

Sort:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by auelork from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Coin Marketplace

STEEM 0.28
TRX 0.12
JST 0.033
BTC 66892.89
ETH 3101.75
USDT 1.00
SBD 3.74