ဆရာဝန္

in #esteem6 years ago

ဆရာဝန္မ်ားကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ့လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမွာျမင့္မား status ကိုေပးထားပါၿပီ။ ေဆးပညာဟာအေကာင်းဆုံးဝန္ခံတစ္ဦးျဖစ္စဥ္းစားသည္။ ဒါဟာအစအက်ိဳးအျမတ္ဝင္ေငြဝင္ေငြကူညီေပးသည္တဲ့အလုပ္အကိုင္ျဖစ္ပါတယ္။

image
google

ဆရာဝန္မ်ားဘဝကကယ္တင္ရွင္ျဖစ္ေၾကာင္း

ဆရာဝန္ေတြကမဆိုလူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္မရွိမျဖစ္လိုအပ္သည္။ သူတို႔ဟာဘဝကယ္ျဖစ္စဥ္းစားေနၾကသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ့လုပ္ရိုးလုပ္စဥ္ဘဝတွင်ၾကႇန်ဳပ်တို႔ကိုမၾကာခဏကသေဘာေပါက္နားလည္နိုင္စြမ္းထက္ေက်ာ္လြန္ျဖစ္ေၾကာင္းက်န္းမာေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားၾကဳံေတြ႕ရ။ က်ေနာ္တို႔ျပႆနာကိုနားလည္သေဘာေပါက္ရန္လည္းသူကေပ်ာက္ကင္းေအာင္ကုသရမယ့္ဆရာဝန္ထံမွအကူအညီလိုအပ္သည္။ အေျခအေနကိုေဆးဘက္ဆိုင္ရာဝင္ေရာက္စြက္ဖက္မွုမရွိဘဲပိုမိုဆိုးရြားရေပမည္။ ဆရာဝန္မ်ား, အရွင္ဘဝကိုကယ္ျဖစ္စဥ္းစားေနၾကသည္။ သူတို႔ကေဆးဘက္ဆိုင္ရာသိပၸံပညာကိုေလ့လာသူတို႔ဘဝမ်ားေျမာက္ျမားစြာႏွစ္ေပါင္းျဖဳန္းေနၾကတယ္။ သူတို႔ကဒီလယ္ကိုအေၾကာင္းကိုသီအိုရီႏွင့္လက္ေတြ႕အသိပညာရဖို႔ၿပီးတာနဲ႔သူတို႔ထဲသို႔ငုပ္ဖို႔ရည္မွန္းေနေသာအလုပ္အကိုင္ကိုင္တြယ္ရန္ႏွံ့ႏွံ့စပ္စပ္ေလ့က်င့္ေရးေပးအပ္ထားတယ္။

ေဆးပညာရာစုႏွစ္ေက်ာ္ေျပာင္းလဲခဲ့ၿပီးေနဆဲျဖစ္ေပၚေနေသာျဖစ္ပါတယ္။ အေစာပိုင္းကကိုမရရွိနိုင္ခဲ့အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာအနာေရာဂါစြဲေရာဂါမ်ားအတြက္ေဆးဝါးမ်ားႏွင့္ကုသယခုတီထြင္ခဲ့ၾကသည္။ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာနည္းပညာကိုလည္းအခ်ိန္ေက်ာ္တိုးျမႇင့္လိုက္ပါတယ္။ ငါတို႔သည္ငါတို႔၏အနီးတစ္ဝိုက္၌ေကာင္းေသာဆရာဝန္မ်ားႏွင့္ေဆးဝါးစက္႐ုံမ်ားရွိပါကကၽြန္ုပ္တို႔လက္မွာလက္ငင္းအကူအညီမ်ားသိၾကေၾကာင့္ကယ္ဆယ္ေရးတစ္အသိေပးထားပါတယ္။

တစ္ဦးအရည္အခ်င္းျပည့္မီေသာဆရာဝန္ျဖစ္လာမွဘယ္လိုေနသလဲ?

အမ်ားအျပားကေက်ာင္းသားမ်ားေဆးဘက္ဆိုင္ရာအလုပ္အကိုင္မွ ယူ. ဆရာဝန္တစ္ဦးျဖစ္လာရန္ပုံစံမ်ိဳးရယူ။ ဒီဦးတည္ပထမဦးဆုံးေျခလွမ္း MBBS ႏွင့္ BDS အစိုးရအတြက္သင္တန္းမ်ားႏွင့္တိုင္းျပည္အႏွံ့ပုဂၢလိကေဆးဘက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားအတြက္ေက်ာင္းသားမ်ားကိုေရြးဖို႔ႏွစ္စဥ္ေကာက္ယူေသာအမ်ိဳးသားစြမ္းေဆာင္ရည္ျပည့္ဝ cum ဝင္ေပါက္စမ္းသပ္ျခင္း (NEET) အတြက္ေပၚလာဖို႔ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာသင္ဤဝင္ေပါက္စမ္းသပ္မွု၌ထင္ရွားခ်င္တယ္ဆိုရင္သင့္ရဲ့ 11 ႏွင့္ 12 စံစဥ္ကာလအတြင္းအဓိကဘာသာရပ္မ်ားအျဖစ္႐ူပေဗဒ, ဓာတုေဗဒႏွင့္ဇီဝေဗဒရွိသည္ဖို႔မရွိမျဖစ္အေရးပါသည္။ တစ္ဦးကနိမ့္ဆုံးရာခိုင္ႏွုန္းသတ္မွတ္ထားလည္းသတ္မွတ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ဒီစမ္းသပ္မွုအတြက္ေရြးခ်ယ္ထားသည့္သူမ်ားသည္တစ္ဦးထိုင္ခုံဖမ္းၿပီးရန္အႀကံေပးျခင္းမ်ားႏွင့္အင္တာဗ်ဴးပတ္ပတ္လည္မွာရွိတဲ့အရည္အခ်င္းျပည့္မွီဖို႔ထင္ေနၾကသည္။

image
google

ေကာက္ခ်က္

လူေတြကိုဆရာဝန္ေတြႏွင့္အတူသူတို႔၏ဘဝယုံၾကည္စိတ္ခ်ေနစဥ္, အတိတ္တြင္အခ်ိဳ႕ေသာကိစၥမ်ားတြင္ထိုသူတို႔၏ယုံကြည်ခြင်းတုန္လွုပ္ခဲ့ၾကသည္။ ဆရာဝန္ေတြဟာသူတို႔ရဲ့အလုပ္အကိုင္မွစစ္မွန္တဲ့ေနဖို႔ရန္အဘို႔အဒါဟာမရွိမျဖစ္အေရးပါသည္။

Sort:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by auelork from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

ဆရာဝန္​အ​ေၾကာင္​းတ​ေစ့တ​ေစာင္​း

​ေစ်း​ေတြအရမ္​းထိုးက်​ေနျပန္​ၿပီ

​ေဒါက္​တာဆိုတိုင္​း ဆရာဝန္​မဟုတ္​ပါ

ဟုတ္​ကဲ့ မွတ္​သားထားပါ့မယ္​

Coin Marketplace

STEEM 0.27
TRX 0.12
JST 0.032
BTC 66896.12
ETH 3078.82
USDT 1.00
SBD 3.71