ပထမဆံုးအႀကိမ္​ ဖယ္​ရီစီးဖူးျခင္​း

in #esteem6 years ago

ငါကေနပီနန္ကၽြန္းမွျဖတ္ကူးရန္တဦးတည္းကိုယူတဲ့အခါမွာအစဥ္အျမဲငါေနတဲ့ကူးတို႔စီးပထမဦးဆုံးအႀကိမ္ျဖစ္ခဲ့သည္။ ကၽြန္မရဲ့မိသားစုႏွင့္ငါအားလပ္ရက္မ်ားအတြက္ပီနန္သြားၿပီခဲ့သည္။
က်ေနာ္တို႔ေနဝင္ေသာအခါသကဲ့သို႔ကူးတို႔ဆိပ္မွာေရာက္ရွိလာခဲ့သည္။ ငါ့အဘသည္ေသဆုံးသူ-ျပခန္းတဦးမွာယာဥ္စီးခေပးေခ်ႏွင့္ကၽြန္ေတာ္တစ္ဦးလမ္းသြားထဲသို႔ပို႔ေဆာင်ခဲ့သည်။ က်ေနာ္တို႔လာမယ့္ကူးတို႔၏ေရာက္ရွိေစာင့္ဆိုင္းရန္ကားမ်ားတစ္တန္းေနာက္ကြယ္မွရပ္တန္႔ခဲ့ရသည္။

image

လက္ရွိတြင္တစ္ဦးအလင္းအဝါေရာင္ကူးတို႔ေရာက္ရွိလာခဲ့သည္။ ကားမ်ားႏွင့္ဆိုင္ကယ္ေၾကာင့္ထဲက sped ကၽြန္ေတာ္တို႔ကိုေပၚရန္အဘို႔အထို႔ေနာက္အစိမ္းေရာင္အလင္းသို႔ေရာက္ၾက၏။ ငါ့အဘဂ႐ုတစိုက္ကူးတို႔၏ေအာက္ပိုင္းကုန္းပတ္ေပၚသို႔ကားတစ္စီးေမာင္း။ ဒါဟာငါ့အဘို႔စိတ္လွုပ္ရွားဖြယ္အေတြ႕အၾကဳံသစ္ျဖစ္ခဲ့သည္။ ငါကူးတို႔၏နံရံတစ္ခုေပၚတြင္စကားမ်ား သတိျပဳမိသည္။

အျဖစ္မၾကာမီကူးတို႔ေအာက္ပိုင္းကုန္းပတ္ေပၚတြင္ကားမ်ားႏွင့္ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ႏွင့္ျပည့္စုံေလ၏အျဖစ္က terminal ႏွင့္ကၽြန္းဆီသို႔ဦးတည္၏။ ငါကူးတို႔၏ေရွ႕ဆုံးတြင္ရပ္ကူးတို႔ကတဆင့္ျဖတ္အျဖစ္ေရအလြန္အမင္းပင္​။

image

ကၽြန္မတိုေတာင္းေသာအကြာအေဝးေရွ႕ဆက္ကၽြန္ေတာ္တို႔ကိုကၽြန္းကိုေတြ႕ျမင္နိုင္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ့လက္ဝဲဖို႔ပီနန္တံတားသ႐ုပ္ေဆာင္။ အဆိုပါ ေနေရာင္ေျမတျပင္လုံးျမင္ကြင္းတစ္ခုအေပၚတစ္ဦးအနီေရာင္အလင္းေရာင္လွဲခ်ျခင္းႏွင့္ငါကလွပေသာခဲ့သည္ဟုဆိုရေပမည္။

ငါ့ႏွမနဲ႔ကၽြန္မအထက္ကုန္းပတ္ဖို႔ေလွကားတက္တက္။ ဒါဟာရွိထိုင္ခုံေပၚမွာထိုင္ပါသို႔မဟုတ္ဧရိယာတဝိုက္ ျဖစ္ေစသူကိုခရီးသည္ႏွင့္ျပည့္စုံေလ၏။

မၾကာခင္မွာပဲေရတိုစီးနင္းအဆုံးသတ္ခဲ့သည္။ က်ေနာ္တို႔အနိမ့္ကုန္းပတ္ဆင္းျပန္အလ်င္အျမန္နဲ႔ကၽြန္ေတာ္ပီနန္ကၽြန္းပိုမိုနီးကပ္စြာဒီထက္မကျမင္ေသာအခါကၽြန္ုပ္တို႔၏ကားတစ္စီးသို႔ရတယ္။

image

ေနာက္ဆုံးအေနနဲ႔ကူးတို႔ဆိုက္ကပ္ႏွင့္ငါ့အေဖကူးတို႔ထဲကကားတန္းေနာက္သို႔လိုက္ၾက၏။ အဆိုပါကားမညီမညာျဖစ္ေနေသာခ်ဥ္းကပ္လမ္းေပၚတြင္နည္းနည္းေနခဲ့ပါတယ္ဒါေပမယ့္မၾကာမီက်ေနာ္တို႔ပီနန္သူ႔ဟာသူေပၚရွိၾက၏။ ကၽြန္မရဲ့ပထမဦးဆုံးကူးတို႔စီးေက်ာ္ျဖစ္ခဲ့သည္။

Sort:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by auelork from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Coin Marketplace

STEEM 0.28
TRX 0.12
JST 0.033
BTC 66892.89
ETH 3101.75
USDT 1.00
SBD 3.74