လူ​ေနမႈပံုစံ

in #esteem6 years ago

အေနာက္တိုင္းလူ႔အဖြဲ႕အစည္းယေန႔ေခတ္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအဆက္မျပတ္ျပႆနာေတြအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ကိုအတူ႐ုန္းကန္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။ ကလူပဲအတူစစ္တိုက္ျခင္းငွါအရာတစ္ခုခုရွိသည္ဖို႔, လူမွုေရးတက္ေအာင္စီးပြားေရး, ကိုယ္က်င့္တရား, က်င့္ဝတ္ဆိုင္ရာ, အေတြးအေခၚႏွင့္အျခားကိစၥရပ္မ်ားအားေစာင့္ေရွာက္တူေသာတခါတရံငါခံစားရသည္။ ငါကလူလက္ရွိရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ျပႆနာအားလုံးအေရးမႀကီးသို႔မဟုတ္အေရးျဖစ္ေၾကာင္းေျပာတာမဟုတ္ဘူး, ဒါေပမယ့္ငါကကူညီေပမယ့္သူတို႔ထဲကအေတာ္မ်ားမ်ားျဖစ္ေစပုံႀကီးခ်ဲ႕ျဖစ္ေၾကာင္းထင္, ဒါမွမဟုတ္သူတို႔မွမိမိတို႔ကိုယ္ကိုမွဆြဲသေလာက္အမ်ားျပည္သူအာ႐ုံစိုက္မွုမလိုအပ္ပါဘူးလို႔မရပါဘူး။ ဤသည္မွာေသာ္လည္း, သာက်ေနာ့္အျမင္ျဖစ္ပါတယ္။

image

ဥပမာအားျဖင့္ငါကလူ (တိရိစၧာန္မ်ားဖို႔သိကၡာမဲ့ေသာသေဘာထားႏွင့္အတူကျငင္းခုံျခင္းသို႔မဟုတ္က်န္းမာေရးအေပၚအႏုတ္လကၡဏာသက္ေရာက္မွု, ဒါမွမဟုတ္ဘာပဲ) အသား၏ၿပီးျပည့္စုံေသာ abstinence ဘို႔ေဆာ္ၾသျခင္းႏွင့္အျခားသူမ်ားကိုအတူတူျပဳပါေစဖို႔ႀကိဳးစားေနသည္ဟုယုံၾကည္ၾကသည္, မွားယြင္းတဲ့ျဖစ္ၾကသည္။ မဟုတ္သူတို႔သက္သတ္လြတ္သို႔မဟုတ္သက္သတ္လြတ္သြားဘဲ, သူတို႔ဘာလုပ္တျခားသူေတြကိုေျပာျပေသာေကြာင်႕။ ဒါမွမဟုတ္လူေတြကတက္တက္ႂကြႂကြ, လိင္တူခ်စ္သူလက္ထပ္ထိမ္းျမားဆန္႔က်င္ဆႏၵျပေျဖာင့္လိင္ဝါဒျဖန႔္ကို၎, သူတို႔ႏွင့္အတူသေဘာမတူတဲ့သူကိုလူတိုင္းေဝဖန္: ကမ္ဘာေပ်ါတွင်သင်သည်အဘယ္သူကိုႏွင့္ထားတဲ့လမ္းအတြက္လိင္သူဂ႐ုမစိုက္မယ္လို႔ဘာေၾကာင့္လဲ ကဥပေဒေၾကာင္းအရဆႏၵအေလ်ာက္ျဖစ္ၿပီး, မည္သူမဆိုကိုထိခိုက္ေစပါဘူး, ထို႔ေနာက္အဘယ္ေၾကာင့္တစ္ဦးတည္းမဟုတ္ေသာရိုးရာလိင္စိတ္ခံယူမွုနဲ႔ႏွင့္အတူလူမခ်န္မထားလိုလၽွင္? သမ္မာကမ်ျး, ကိုရမ္က်မ္း, သို႔မဟုတ္အျခားျမင့္ျမတ္တဲ့စာအုပ္ကေနေျဖာင့္ကိုယူတင္းက်ပ္ေသာဥပေဒမ်ားအားျဖင့္တဦးတည္းႀကီးမားေသာဘာသာေရးအသိုင္းအဝုိင္းလူေနမွုစေလာကဓာတ္လုံးကိုလွည့္ခ်င္ပါတယ္တဲ့သူသို႔မဟုတ္ထို: အဘယ္ေၾကာင့္သူတို႔ကလူတိုင္းလူေနမွုမိမိတို႔ကိုယ္ပိုင္လမ္းကိုေရြးခ်ယ္ပါမသြားပါေစနိုင္သနည္း

ဤေရြ႕ကား႐ုံဥပမာတခ်ိဳ႕ရွိေနပါတယ္, ဒါေပမယ့္ကၽြန္မရဲ့အေတြးအလုံအေလာက္ရွင္းပါတယ္ေမၽွာ္လင့္ပါတယ္: ကသင္အလိုရွိသမၽွယုံၾကည္ခ်က္ဝန္ခံဖို႔လုံးဝပြင္ျဖစ္ပါသည္, သို႔ေသာ္သင္အျဖစ္ေကာင္းစြာသည္ဤယုံၾကည္ခ်က္မၽွေဝဖို႔အျခားသူေတြအတင္းရန္ႀကိဳးစားၾကဘူးသာမဟုတ္လၽွင္။ သို႔ေသာ္ေဖ်ာပြျပႆနာမ်ားအျဖစ္အျခားကိစၥရပ္မ်ား၏ႀကီးမားေသာအေရအတြက္, ဒီေန႔ေခတ္အေနနဲ႔အစြန္းေရာက္ဖို႔အေလးေပးေျပာၾကားခဲ့သည္လ်က္ရွိသည္; တစ္ၿခိဳ႕ေသာသေဘာတရားမၽွေဝလူမ်ားနီးပါးတိုင္းအုပ္စုတြင္ညာဘက္ျဖစ္သူတို႔ကိုယ္သူတို႔မလုပ္ပဲႏွင့္အျခားလူတိုင္းမွားရန္။ ျပည္သူ႔မွထုတ္ျပန္ေသာသေဘာမတူသို႔မဟုတ္ပင္ၾကားေနေနဖို႔ႀကိဳးစားသူမ်ားကိုေဝဖန္ႏွင့္တရားစြဲ, အျမင္သူတို႔ရဲ့ရမွတ္ျမႇင့္တင္ရန္, မိမိတို႔ကိုယ္ပိုင္အျမင္အတြက္တစ္ဦးခ်င္းစီကတျခားေျပာင္းဖို႔ႀကိဳးစားေန, အေရးႀကီးၿပီးအေရးမႀကီးဘာသာရပ္မ်ားေက်ာ္ကိုတိုက္ေလ့ရွိပါတယ္။ က်ေနာ့္အျမင္, ဒီအားလုံးနီးပါးလူမွုမၿငိမ္မသက္၏ျဖစ္ေစတဲ့အရာကိုျဖစ္ပါတယ္။

အစဥ္မျပတ္ငါငါ့အသက္ကိုအၾကႇန်ဳပ်၏စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေသာခံယူခ်က္ႏွင့္အတူေနထိုင္ခဲ့ၾကပါၿပီ, ငါကအျခားလူမ်ား၏ဘဝမ်ားႏွင့္အတူရွုပ္ေထြးမက်င့္။ အသီးသီးငါတူညီေသာလမ္း၌ငါ့ကိုလွည့္ပတ္ကလူျပဳမူဆက္ဆံ: ငါဒါအေပၚပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးႏွင့္အတူသေဘာမတူ, ဒါမွမဟုတ္သူတို႔မွားထင္, သူတို႔ကသို႔မဟုတ္အရာတစ္ခုခုကိုမလုပ္ေဆာင္သင့္ပါတယ္သင့္ေၾကာင္းႏွင့္ဆိုပါက, ငါသည္ကိုယ္ကေစာင့္ေရွာက္ေလာ့။ ဟုေမးလၽွင္, ငါသည္ကိုယ္သေဘာကိုေဖာ္ျပျခင္းႏွင့္အႀကံဉာဏ္ကိုေပး၏ မရလၽွင္ငါ (ကၽြန္ုပ္တို႔၏အျမင္မ်ားကိုလည္းအတြက္ကွာဟကိုက္ညီမွုမရွိပါလၽွင္) ထိုကဲ့သို႔ေသာပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးေရွာင္ၾကဥ္ရန္ေသာ္လည္းေကာင္းႀကိဳးစားပါ, သို႔မဟုတ္ေပးထားေသာအေျခအေနအရတတ္နိုင္သမၽွကၽြန္မတို႔ရဲ့ဆက္သြယ္ေရးအျဖစ္အဆင္ေျပေစမယ့္နည္းလမ္းေတြရွာၾကာေလာ့။

image

ထိုမွတပါး, ငါသည်ဤမည်သည်႕က်န္းမာလူ႔အဖြဲ႕အစည္းလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို-ဤ action အတြက္ၾသတၱပၸစိတ္ႏွင့္သည္းခံမွုရဲ့လြတ္လပ္မွုကိုသည္နည္းလမ္းျဖစ္ပါတယ္ယုံၾကည္ပါတယ္။ သို႔ေသ်ာလည်းအဘယ်သို႔ေႏွာင့္အယွက္မ်ားႏွင့္ပင္ငါ့ကို annoys အျခားလူမ်ားကဘဝမွာသြားဘာအေၾကာင္းကိုသိရန္ႏွင့္ငါႏွင့္အတူလုပ္ေနတာငါဘယ္အရာကိုေျပာင္းလဲပစ္ရန္ႀကိဳးစား၎တို႔၏စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္သည္ထင္ပုံျဖစ္ပါသည္။ "သင္၏အသက္အရြယ္၏လူသည္ၿပီးသားလက္ထပ္ထားရမည္"; "သင္ရေသး-ကပုံမွန္မဟုတ်ပါဘူးကေလးမ်ားရွိသည္မဟုတ္ၾကဘူး"; "သင္ကပိုလူေပါင္းေကာင္းေသာျဖစ္ႏွင့္ေသာလူင်သည်ကိုစဥ္းစားေသာအရာကိုဂ႐ုစိုက္သင့္ပါတယ္"; "ခင္ဗ်ားဘယ္လိုေသေသာေနာက္ဘုရားသခင္၏ေက်းဇူးေတာ္, ေကာင္းကင္ႏွင့္အသက္တာ၌မယုံၾကည္နိုင္သလဲ"; "သင္လိင္တူခ်စ္သူလူင်သည်လိင္တူခ်စ္သူကိုယ့္ကိုကိုယ္ျဖစ္ရပါမည္ေဝဖန္ၾကဘူး"; "သင္အျဖဴေရာင္အထီး-အသက္လည္းျဖစ္၏ငါ့ကိုအဘို႔ထက္သင္တို႔အဘို႔ပိုလြယ္သူျဖစ္ရမည္"; "သင္ေယာက္်ားသည္ ျဖစ္. , ဒါေၾကာင့္ငါသင္သည္သင္၏စိတ္တြင္ရွိသည္အားလုံးလိင္ျဖစ္ပါတယ္အေလာင္းအစား"; "သင္ေကာင္းေသာေငြရွာၿပီးကတည္းက, သင္လိုအပ္ခ်က္၌ေနေသာသူတို႔အားကူညီရေပမည္။ " ဒီဖြင့္ကၽြန္မပုဂၢိဳလ္ေရးအရယခင္ႏွစ္ကတစ္ေလၽွာက္လုံးရင္ဆိုင္ခဲ့ၿပီပုံစံႏွင့္တဖက္သတ္ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားတခ်ိဳ႕ရွိေနပါတယ္။ တခ်ိဳ႕အေၾကာင္းျပခ်က္, လူေတြမၾကာခဏငါ့အသက္ကိုတစ္နည္းနည္းနဲ႔မွားယြင္းတဲ့သြားၿပီထင္တယ္, ဒါေၾကာင့္ fix ၎တို႔၏တာဝန္ျဖစ္ပါတယ္။

Sort:  

Get a free Bible for your phone, tablet, and computer. bible.com

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by auelork from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Coin Marketplace

STEEM 0.28
TRX 0.12
JST 0.033
BTC 69488.13
ETH 3501.35
USDT 1.00
SBD 3.69