ေခါင္းေဆာင္ငယ္​​ေလး

in #esteem6 years ago

ကၽြန္မအသက္ 15 ႏွစ္ေရာက္ေတာ့ေႏြရာသီအတြက္ဘုရားေက်ာင္းစခန္းတက္ေရာက္ခဲ့သည္။ ဒါဟာသင့္ရဲ့ပုံမွန္အတိုင္းဘုရားေက်ာင္းမဟုတ္ခဲ့ေပ။ ဒါဟာသူတို႔ဘာသာေရးယုံၾကည္ခ်က္၏စည္းကမ္းခ်က္မ်ား၌သူတို႔အဘို႔အအျပဳသေဘာခဲ့ေၾကာင္းနီးပါးဘာမွလက္ခံခဲ့သည္ဆိုလိုရာဝိညာဏေနထိုင္မွုမ်ားအတြက္စင္တာအမည္ရွိခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္ထိုသို႔အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာဘာသာေရးအေလ့အက်င့္တစ္ခု dash အတူခရစ္ယာန္ဘာသာဆီသို႔ဦးတည္ေနတဲ့ေလးလံေသာပိန္ႏွင့္အတူရွိ၏။

image

ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ကၽြန္မသိသာအေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားအတြက္အဲဒီမွာဆယ္ေက်ာ္သက္အုပ္စုတစ္စု၏အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္ခဲ့သည္။ အမ်ားဆုံးဆယ္ေက်ာ္သက္အဲဒီမွာကအနည္းဆုံးအတန္ငယ္ဝိညာဥ္ေရးရာခဲ့ၾကသည္ေသာ္လည္းငါသည္သူတို႔၏စိတ္ထဲတြင္အေပၚအမ်ားစုျဖစ္ခဲ့သည္ကိုသူတို႔လာမယ့္ရည္းစားသို႔မဟုတ္ရည္းစားရွာေတြ႕ခဲ့ရာထင္ပါတယ္။ ဒါဟာငါ့အဘို႔အဘယ္သူမၽွမကြဲျပားခဲ့သည္။ ငါ႐ုရွားႏြယ္ဖြားတစ္ဦးရင္သပ္ရွုေမာဖြယ္မိန္းကေလးနဲ႔ဘုရားေက်ာင္းစခန္းတြင္ 11 ႏွစ္ရွိၿပီမွာကၽြန္မရဲ့ပထမဦးဆုံးနမ္းခဲ့, ပင္သူမ၏ႏွင့္အတူလက္ထပ္ထိမ္းျမားတဲ့-ယုံၾကည္လုပ္ခဲ့ရသည္။

သို႔ေသာ္လမ္းေၾကာင္းအေပၚကိုျပန္မယ့္, အသင္းေတာ္စခန္းတစ္ခုကခုန္, အခြက္တဆယ္ျပပြဲတစ္အားကစားၿပိဳင္ပြဲ, ေတာင္တက္, ေဆာ္လမြန္ငါးမုန႔္ဖုတ္ႏွင့္ပိုၿပီးခဲ့တဲ့ 5 ရက္ၾကာကိစၥျဖစ္ခဲ့သည္။ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့ေကြာင်းေနာက္ထပ္ႀကီးမားေသာအရာရွိေသာအသင္းေတာ္အဘို႔အဆယ္ေက်ာ္သက္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအတြက္ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္ခဲ့သည္။ အခ်ိဳ႕ထူးဆန္းအေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားအတြက္, ငါေရြးေကာက္ပြဲကိုဝင္သင့္တယ္ထင္ၾကတယ္။ ဒီတစ္ခါလည္းအၾကႇန်ဳပ်၏ရြယ္တူခ်င္းအခ်ိဳ႕အဲဒီလိုလုပ္ဖို႔ငါ့ကိုသတိေပးခံရေၾကာင့္ထိုသို႔ျဖစ္ခဲ့သည္, ဒါမွမဟုတ္ငါေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္ခဲ့သည္ဟုယုံၾကည္ေၾကာင္း (က်ေနာ္မယ့္ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ျခင္းသည္ငါ့ဆီသို႔ညႊန္ျပေရွ႕ေတာ္၌ထိုစခန္းႏွစ္ေပါင္းမွာဖတ္ေနတစ္ tarot card ကိုရွိခဲ့တယ္, ဒါေၾကာင့္ဒါနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေၾကာင့္ဦးတည္ခ်က္၌ငါ့ကိုတြန္းေၾကာင္း ) ။ ကၽြန္မနည္းနည္းျပင္ဆင္မွုႏွင့္ရပ္တည္ခ်က္ကိုအဓိပ္ပာယ်အဘယ္သို႔ေသာအေၾကာင္းပင္ ဒီတစ္ခါလည္းငါနိုင္မယ့္အေတြးႏွင့္အတူေရြးေကာက္ပြဲဝင္ၾက၏။ာအစ္ကိုျပဳပါလိမ့္မယ္တစ္ခုခုနဲ႔တူကိုယ့္ကိုယ္ကိုမွသက္ေသျပခ်င္တယ္။

image

ေရြးေကာက္ပြဲန္းက်င္သို႔ေရာက်ေသာအခါဒါ, ငါ့ကိုအာ႐ုံေနာက္ဒီတစ်ခုကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းရွိ၏။ က်ေနာ္တို႔မိတ္ေဆြေတြနဲ႔ခဲ့ၾကသည္ထင္ေပမယ့္သူကေရြးေကာက္ပြဲမ်ားထဲကငါ့ကိုလာဘ္ထိုးဖို႔ႀကိဳးစားမွသၾကားလုံးႏွင့္အျခားအရာႏွင့္ငါ့ထံသို႔လာပါလိမ့္မယ္။ ငါအနိုင္နိုင္အစဥ္အဆက္အရာတစ္ခုခုကိုဝယ္ထင္သူတစ္ဦးလူလတ္တန္းစားဆိေနစဥ္သူသည္ဤအမွုအလုံးစုံတို႔ကိုပစၥည္းပစၥယတတ္နိုင္သူတစ္ဦးႂကြယ္ဝေသာဆိတ္သငယ္ျဖစ္ခဲ့သည္။ ငါလာဘ္ယူသူထိုကဲ့သို႔ေသာအေရးေရြးေကာက္ပြဲအက်င့္ပ်က္တစ္ခုခုလုပ္လိမ့္မယ္လို႔ ခဲ့ၾကဘူး။

ေရြးေကာက္ပြဲမိန္႔ခြန္းကိုထုတ္လွိမ့္သည့္အခါ, ငါျမတ္စြာဘုရားကိုငါ့႐ုပ္တုႏွင့္မည္သို႔ငါစိတ္တြင္သူႏွင့္အတူလူငယ္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားကဦးေဆာင္လမ္းျပလိမ့္မယ္ျဖစ္ျခင္းအေၾကာင္းကိုမိန္႔ႁမြက္ေတာ္မူ၏။ သူတို႔လူငယ္အသင်းေတ်ာကဦးေဆာင္လမ္းျပဖို႔ငါ့ကိုေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ေသာေကြာင်႕ျပန္ေျပာင္းၾကည့္ရမည္ဆိုလၽွင္, က အသံ, ဒါေပမယ့္ကိုယ္ကအလုပ္လုပ္ခဲ့ပုံပါဘဲ။ ငါကဖုံးကြယ္ထားရန္အၾကႇန်ဳပ်၏အေကာင္းဆုံးႀကိဳးစားခဲ့ေသာ္လည္းငါ ျဖစ္ခဲ့သည္။ တကယ္ေတာ့ငါေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံခဲ့ရသည္ရက္အနည္းငယ္ၿပီးေနာက္, အျဖစ္မွန္, ငါ၏ဦးေခါင္း၌ လာ. , ငါဖြစ်ခဲ့ပြီးေသာအရာကိုႏွင့္အတူအိမ္မွာရွိေနတဲ့လာရန္ႀကိဳးစားခဲ့သည္။ ငါအနိုင္ရနိုင္တယ္လို႔ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္မွသက္ေသျပခ်င္ခဲ့တယ္, ဒါေပမယ့္ငါတာဝန္မကိုင္တြယ္နိုင္လၽွင္ယခုငါအနိုင္ရခဲ့ဖူးေၾကာင္း, ငါမသိခဲ့ပါ။ ငါကသူတို႔ႏွင့္အတူသြားေသာအေလးခ်ိန္ "အုပ္" ျဖစ္ျခင္းႀကိဳက္တယ္ေသာ္လည္းမထင္ပါတယ္။

Sort:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by auelork from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Coin Marketplace

STEEM 0.27
TRX 0.12
JST 0.031
BTC 68870.08
ETH 3734.86
USDT 1.00
SBD 3.73