ေဒါင္း

in #esteem6 years ago

နိဒါန္း

ေဒါင္းအလံႀကီးမားအလွတရား၏ပါရွိပါသည္။ ဒါဟာသူ႔ရဲ့အျပာႏွင့္အစိမ္းအေရာင္ခႏၶာကိုယ္၎၏စိမ္း, အစိမ္းေရာင္အျပာေရာင္ႏွင့္အညိဳေရာင္အေရာင္အေမြးႏွင့္၎၏လွပေသာေမာက္အဘို႔အခစ်ျေတ်ာမူသည္။ မုတ္သုန္ရာသီအတြင္းေဒါင္းကခုန္၏တေစ့တေစာင္း သင့္ရဲ့တစ္ေန႔တာကိုျဖစ္ေစနိုင္ပါတယ္။ ေဒါင္းအလံေရွးပေဝႀကိမ္ကတည္းကပန္းခ်ီဆရာမ်ား, ကဗ်ာဆရာေတြႏွင့္အျခားအႏုပညာရွင္အဘို႔အလွုံ႔ေဆာ္မွုတစ္ခုအရင္းအျမစ္ျဖစ္ခဲ့သည္။

image

သမိုင္းဆိုင္ရာကိုးကား

ေဒါင္းအလံအိႏၵိယသမိုင္းအမ်ားအျပားညႊန္းဆိုေနပါသည္။ မဂိုဧကရာဇ္ အထူးသျဖင့္သူ၏ရာဇပလႅင္ေဒါင္း၏ပုံစံထြင္းထုတယ္။ အဆိုပါေဒါင္းရာဇပလႅင္သည္၎၏လွပမွုမွဆက္ေျပာသည္ေၾကာင္းေျမာက္ျမားစြာရတနာႏွင့္အတူ ခဲ့သည္။ အဆိုပါဂိုအင္ပါယာ 1739 ခုႏွစ္တြင္ပါရွန္းဧကရာဇ္ ကဤခမ္းနားရာဇပလႅင္ဆုံးရွုံးခဲ့ရသည္။

အမဲလိုက္အေစာပိုင္းအခ်ိန္မ်ားအတြင္းလူႀကိဳက္မ်ားလွုပ္ရွားမွုႀကီးမင္းႀကီးတို႔ႏွင့္အေတာ္ေလးမၾကာခဏအတူတူကိုမွအရသာေတြ႕။ သို႔ေသာ္အာေသာကဘုရင္အထူးသျဖင့္လူေတြကေဒါင္းခ်လိုက္ရွာမရဖို႔ေသခ်ာ။ နန္းစံစဥ္ကာလအတြင္းသူဟာေဒါင္းထားတဲ့ျပစ္မွုသတ္ျဖတ္ဖန္ဆင္းေတာ္မူ၏။ စိတ္ဝင္စားစရာမဟုတ္ရင္သည္သူ၏ေကာက္က်စ္သေဘာသဘာဝလူသိမ်ားခဲ့တဲ့ ကိုလည္းေဒါင္း၏ေဘးကင္းလုံျခဳံမွုရဖို႔ေသခ်ာ။ သူသည္ဤလွပေသာငွက္ရိုက္ကူးအေပၚတစ္ဦးပိတ္ပင္မွုထားေတာ္မူ၏။ အဆိုပါ ကာလအတြင္းေဒါင္းေတာ္ဝင္ငွက္အျဖစ္အသိအမွတ္ျပဳခံခဲ့ရသည္။

image

အျပင္အိႏၵိယတြင္ေျမာက္ျမားစြာပန္းခ်ီကားမ်ား, အကၡရာ တင္. ႏွင့္စာေပတဖဲ့ေဒါင္းအားျဖင့္မွုတ္သြင္းၿပီ။ အေတာ္မ်ားမ်ားကက်ဴးေက်ာ္ကိုလည္းေဒါင္း၏ဂုဏ္အသေရစိတ္ဝင္စားတယ္ခဲ့ၾကသည္။

ဒ႑ာရီကိုးကားစရာ

ေဒါင္းအလံအမ်ိဳးမ်ိဳးေသာအိႏၵိယဘုရားႏွင့္နတ္ဘုရားမႏွင့္ဆက္စပ္လ်က္ရွိသည္။ ဒါဟာေဒါင္း ၏အေမြးအေတာင္ကေနျဖစ္ျခင္းသို႔ႂကြေတာ္မူသည္ဟုယုံၾကည္ေနသည္။ သခင္ဘုရားသည္ဗိႆနိုးမ်ားအတြက္ေတာင္ေပၚမွာအျဖစ္တာဝန္ထမ္းေဆာင္တဲ့ဒ႑ာရီငွက္ျဖစ္ပါတယ္။

ေဒါင္းအလံဘုရားသခင်သည် မ်ား၏အစီးအနင္းသည္။ တစ္ပုံစံေသာသူသည္ ကိုလည္းေဒါင္းကိုစီး။ ဒါဟာအဆင္းလွငွက္လည္း သခင္ တစ္ခုလူ႔ဇာတိအဘို႔အစီးအနင္းအျဖစ္ေဆာင္ရြက္ပါသည္။

သခင္ဘုရား ဟိႏၵဴသူ၏ေခါင္းေပၚ၌လွပတဲ့ေဒါင္းငွက္ေမႊး ျမင္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ေဒါင္းအလံကိုလည္းနတ္ဘုရားမ ႏွင့္နတ္ဘုရားမ ႏွင့္ဆက္စပ္လ်က္ရွိသည္။ နတ္ဘုရားမ ကံေကာင္းပါေစ, အလွအပႏွင့္ခ်မ္းသာႂကြယ္၏နတ္ဘုရားမအျဖစ္လူသိမ်ားသည္ႏွင့္နတ္ဘုရားမ ဉာဏ်ပညာ, ၾကင္နာမွုႏွင့္သည္းခံျခင္း၏နတ္ဘုရားမအျဖစ္လူသိမ်ားသည္။

ဒါဟာ အနိုင္ယူနိုင္ျခင္းအခါသခင္ဘုရားသည္ ေဒါင္းေတာင္ပံေအာက္တြင္ခိုလွုံေၾကာင္းသိရသည္။ ထို႔ေနာက္သူသည္ေႁမြအေပၚယူရဲစြမ္းသတၱိႏွင့္အတူငွက္ေကာင္းႀကီးေပးေတာ္မူ၏။ ဒါဟာအစက်ိန္ဆဲ၏ရလဒ္အျဖစ္, သခင္ တေထာင္မ်က္စိႏွင့္ေဒါင္းအသြင္ေျပာင္းခဲ့ဟုဆိုသည္။

ေဒါင္းအလံအေမြးဟိႏၵဴဘာသာေရးအထြတ္အျမတ္ဟုယူဆေနၾကသည္။ ျပည္သူ႔ေကာင္းေသာကံမ်ားႏွင့္စည္းစိမ္ခ်မ္းသာေရာက္ေစဖို႔အိမ္မွာေဒါင္းအေမြးအေတာင္ခ်ိတ္ဆြဲထားတယ္။

image

ေကာက္ခ်က္

ထို႔ေၾကာင့္ေဒါင္းအလွအပႏွင့္ဆက္စပ္သည္မသာေပမယ့္လည္းအားျဖင့္ကအားလုံးကိုပိုမိုအထူးေအာင္အိႏၵိယသမိုင္းႏွင့္ဒ႑ာရီထဲမွာအေရးပါတဲ့ေနရာအရပ္ရရွိထားသူျဖစ္ပါသည္။

Sort:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by auelork from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

လွလိုက္​တဲ့​ေဒါင္​းႀကီး

​ေဒါင္​းအလွကမိုက္​မယ္​

​ေဒါင္​းယပ္​​ေတာင္​

​ေဒါင္​းအ​ေရာင္​​ေတြကလည္​းအမ်ားႀကီး

​ေဒါင္​း​ေတြကလွတယ္​

Coin Marketplace

STEEM 0.23
TRX 0.12
JST 0.030
BTC 66965.80
ETH 3465.03
USDT 1.00
SBD 3.20