အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ

in #esteem6 years ago

အက်င့္ပ်က္ျခစားမွုမေကာင္းတဲ့လူမ်ား၏စိတ္ကိုရန္၎၏အျမစ္မ်ားျပန္႔ႏွံ့ခဲ့ေသာအလြန္အမင္းကူးစက္လူမွုေရးေရာဂါျဖစ္ပါသည္။ မည္သူမၽွသို႔ေသာ္မိမိတို႔၏အသက္တာ၏အခ်ိဳ႕မေကာင္းတဲ့အေျခအေနမ်ားအဲဒီလိုလုပ္ဖို႔သူတို႔ကိုအတင္းအက်ပ္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြက္မေကာင္းတဲ့လွုပ္ရွားမွုမ်ား၏ထိုကဲ့သို႔ေသာအမ်ိဳးအစားလုပ္ဖို႔ေမြးဖြားယူပါ။ တျဖည္းျဖည္းနဲ႔သူတို႔ကဤဆိုးလွုပ္ရွားမွုမ်ားအားလုံးအတွက်ေလ့ျဖစ္လာသည္။ သို႔ေသာ္မည္သည့္ျပႆနာခံစားေနရလူမ်ား, ေရာဂါဘယ, စသည္တို႔သူတို႔ကိုယ္သူတို႔အေပၚသည္းခံျခင္းႏွင့္ယုံၾကည္မွုေစာင့္ေရွာက္ျခင္းႏွင့္အသက္တာ၌ဆိုးရြားဘာမွလုပ္ဘယ္ေတာ့မွမသင်႕သည်။ အမၽွမည္သူမဆိုတဦးအႏုတ္လကၡဏာေျခလွမ္းမ်ားစြာေသာလူမ်ား၏ဘဝမ်ားထိခိုက္ေစလိမ့္မည္။ ငါတို႔သည္ဤမြေကြီးေပ်ါမွာတစ္ခုတည္း entity မဟုတ္အဲဒီမွာကၽြန္ေတာ္တို႔ကိုမ်ားကဲ့သို႔အမ်ားအျပားရွိပါတယ္, ဒါေၾကာင့္က်ေနာ္တို႔ကနည္းနည္းအျခားသူမ်ားကိုစဥ္းစားျခင္းႏွင့္အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္အႀကံအစည္ႏွင့္ေပ်ာ္ရႊင္စြာႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းစြာအသက္ရွင္ေနထိုင္သင့္ပါတယ္။

image
Google

အခုေတာ့-a-ရက္, အက်ိဳးခံစားခြင့္အမ်ားႀကီးလူမွုေရးဘုံလူတို႔တြင္အသိအျမင္အျဖစ္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြင္းတန္းတူေရးကိုေရာက္ေစဖို႔အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြႏွင့္စည္းမ်ဥ္းမ်ား၏အေျခခံေပၚမွာဆင္းရဲေသာသူကိုလူတို႔အားအိႏၵိယအစိုးရကေပးအပ္ထားတယ္။ သို႔ေသာ္ဆင္းရဲသားဆင္းရဲေသာသူကိုလူတို႔အားမေရာက္မီ channel ကိုၾကား၌လၽွို႔ဝွက္စြာအက်င့္ပ်က္ျခစားမွုလုပ္ေနတာကအစိုးရအျဖစ္အမ်ားအျပားအရာရွိေတြကေပးတဲ့သူေတြကိုအားသာခ်က္မ်ား၏အႀကိဳးခံစားတဲ့ၾကသည္မဟုတ္။ သူတို႔ကပဲေငြႏွင့္မိမိတို႔ကိုယ္ပိုင္အိတ္ကပ္ေက်ပြန္ဘို႔ပညတ္တရားကိုဆန္႔က်င္အက်င့္ပ်က္ျခစားမွုလုပ္ေနတာ။

လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြင္းအက်င့္ပ်က္ျခစားမွုမ်ားအမ်ားအျပားအေၾကာင္းတရားမ်ားရွိပါသည္။ အခုေတာ့-a-ရက္ေပါင္းနိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ေတြအစားလူၿမိဳးတစ်ၿမိဳး oriented အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္မူဝါဒမ်ားအက်ိဳးစီးပြား oriented အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္မူဝါဒမ်ားလုပ္ေနပါတယ္။ သူတို႔ကပဲအစားနိုင္ငံသားရဲ့အက်ိဳးစီးပြားႏွင့္လိုအပ္ခ်က္မ်ားဟာသူတို႔ရဲ့ကိုယ္ပိုင္အက်ိဳးစီးပြားျဖည့္ဘို႔အေက်ာ္ၾကားနိုင္ငံေရးသမားျဖစ္လိုၾကသည္။ တိုးပြားလာလူ႔စိတ်ထဲတွင်တန်ဖိုးကိုစနစ္ေျပာင္းလဲမွု၏အဆင့္အျဖစ္လူသား၏က်င့္ဝတ္ဆိုင္ရာအရည္အေသြးေတြက်ဆင္းရွိပါသည္။ ယုံၾကည္မွု, ယုံၾကည္ျခင္း, ရိုးသားမွု၏ level သည္အက်င့္ပ်က္ျခစားမွုမွျမင့္တက္ေပးေသာေလ်ာ့က်လာသည္။

image
Google

အက်င့္ပ်က္ျခစားမွုဆီဦးတည္တိုးခ်ဲ႕သည္းခံစိတ္ပါဝါႏွင့္အတူဘုံကလူအေရအတြက္တိုးပြားလာေနသည္။ စသည္တို႔ဟာအက်င့္ပ်က္ျခစားမွုဆန္႔က်င္နိုင္ရန္အတြက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြင္းခိုင္မာတဲ့ျပည္သူ႔ဖိုရမ္တစ္ခုမရွိျခင္း, ေက်းလက္ေဒသမ်ားရွိက်ယ္ျပန္႔စာမတတ္, ဆင္းရဲေသာစီးပြားေရးအေျခခံအေဆာက္အအုံ, အမ်ားျပည္သူအသက္တာ၌အစုလိုက္အက်င့္ပ်က္ျခစားမွုမ်ားအေၾကာင္းရင္းမ်ားျဖစ္ၾကသည္ရွိပါသည္။ အစိုးရကန္ထမ္းမ်ား၏အနိမ့္လစာစံႏွုန္းမ်ားအက်င့္ပ်က္ျခစားမွုမ်ား႐ုပ္သံလိုင္းဆီသို႔သူတို႔ကိုအတင္း။ အစိုးရရွုပ္ေထြးေသာဥပေဒမ်ားႏွင့္လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားအစိုးရထံမွအကူအညီမဆိုအမ်ိဳးအစားရဖို႔ဘုံကလူအာ႐ုံေျပာင္းသြားေစပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲအခ်ိန္အေတာအတြင္းအက်င့္ပ်က္ျခစားမွုသည္၎၏အျမင့္ဆုံးအထြတ္အထိပ္မွာျဖစ္လာသည္။ နိုင္ငံေရးသမားမ်ားအျမဲသို႔ေသာ္ဘာမၽွအနိုင္ရရွိၿပီးေနာက္ျဖစ္ပ်က္သူတို႔ရဲ့အုပ္ခ်ဳပ္မွုကာလအတြင္းအနာဂတ္အတြက္ႀကီးမားေသာသူတို႔ကိုအိပ္မက္အားျဖင့္ဆင္းရဲၿပီးစာမတတ္သူလူမ်ား၏ေထာက္ခံမွုယူပါ။

Sort:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by auelork from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Coin Marketplace

STEEM 0.28
TRX 0.12
JST 0.033
BTC 69935.17
ETH 3451.09
USDT 1.00
SBD 3.69