သြားဆရာဝန္ဆီသို႔တစ္ေခါက္

in #esteem5 years ago

ငါ၏အသြားညဉ့္မွတဆင့္ထိခိုက္ေစ။ ငါနာက်င္မွုေလၽွာ့ခ်ဖို႔ ယူခဲ့ရတယ္။ လူအေပါင္းတို႔၏အဆိုးဆုံးငါမွတဆင့္တျပင္လုံးကိုညဥ့္အိပ္ေနတဲ့မ်က္ေတာင္ခတ္မရခဲ့ေပ။

ေနာက္တစ္ေန႔နံနက္။ ငါသည္ငါ့ အေၾကာင္းကိုငါ့အမိကိုေျပာသည္။ ဒါဟာငါေက်ာင္းမသြားနိုင္သိသာခဲ့ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္အစားသူမသြားဆရာဝန္မွအၾကႇန်ဳပ်ကိုေခၚသြားတယ္။ ကၽြန္မထိတ္လန္႔ခဲ့ေပမယ့္ငါမေရွးခယ်ျမွုရွိခဲ့ပါတယ္။

image

ကိုးနာရီမွာက်ေနာ္တို႔ကသြားဆရာဝန္၏႐ုံးခန္းအျပင္ဘက္တြင္ေစာင့္ၾကည့္ေနၾကတယ္။ အဆိုပါသူနာျပဳတို႔သည် လာ. တံခါးကိုဖြင့္လွစ္ခဲ့။ ငါသည္အဦးဆုံးေသာလူနာျဖစ္ခဲ့သည္။ သူသည္ငါ့အထူးသျဖင့္ႏွိမ့္ခ်ေရးသားခဲ့သည္မ်ားႏွင့္ခဏေစာင့္ဆိုင္းဖို႔ေျပာတယ္။ သြားဆရာဝန္ေသးေရာက္ရွိလာခဲ့ဘူး။ ဤအေတာအတြင္းသြားေနတုန္းပဲအ႐ူးနဲ႔တူေၾကကြဲလုမတတ္။

အဆိုပါ သြားဆရာဝန္ေရာက္လာၿပီးငါသြားဆရာဝန္ရဲ့ကုလားထိုင္မွက႑ခဲ့သည္။ ပုံမွန္အားျဖင့္ငါအားလုံး၎၏စက္ဆုပ္ရြံရွာဘြယ္ေသာစစ္ေရးေလ့က်င့္ျခင္းႏွင့္သံႏွုတ္ႏွင့္အတူသြားေၾကာက္မက္ဖြယ္ခြဲစိတ္ျခင္းမွ မယ္ဆိုတာ, ဒါေပမယ့္ငါမအမွုကိုျပဳ၏။ ငါေဖာက္ျပန္တဲ့သူသြားထုတ္ရခဲ့ရတယ္။

သြားဆရာဝန္အခ်ိဳ႕အားရစရာစကားလုံးမ်ားကိုေတ်ာသည်ေစာင်႕ေရွာစဥ္ဒါနဲ႔ေလ်ာင္းကုလားထိုင္ေပၚမွာထိုင္ေလ၏။ ငါအတန္ငယ္ေလၽွာ့ေပါ့။ သူကငါ့ႏွုတ္ကိုဖြင့္လွစ္ဖို႔ကၽြန္မကိုေမးတယ္။ ငါဒါကိုျပဳ၏။ သူသြားထြက္လာခဲ့ၾကရသည္ဟုဆိုသည္။ ငါျပန္ၾကားခ်က္ထဲမွာ ေခါင္းညိတ္။

image

သူကငါ့ကိုေဆးထိုးအပ္ေပးေတာ္မူ၏ေသာအခါငါနာက်င္မွုအနည္းငယ္ေဖာက္ရာခံစားခဲ့ရေပမယ္ေသာ ႏွိုင္းယွဥ္ဘာမၽွျဖစ္ခဲ့သည္။ မၾကာခင္မွာပဲအံ့ဖွယ်နည်း, ရွိသမၽွနာက်င္မွုေပ်ာက္ကြယ္သြားသည္။ အဆိုပါထုံေဆးက်ိန္းေသအလြန္လ်င္ျမန္စြာအလုပ္လုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ငါကသိတယ္မတိုင္မီထို႔ေနာက္သြားဆရာဝန္ငါသြားနိုင္ေၾကာင္းေျပာျပတယ္။ ငါ သူ႔ကိုၾကည့္ရွုသူရွိၿပီးသားသြားဆြဲထုတ္ခဲ့ေျပာတယ္။ အဘယ္အရာကိုအံ့ၾသစရာ, ငါသည္အပင္ကမခံစားရဘူး။

သြားဆရာဝန္အနာေက်ာ္ဝါဂြမ္းတစ္ ထားသူတစ္ဦးအေနျဖင့္အဘို႔ကိုပိတ်ထားငါ့ႏွုတ္ကိုေစာင့္ေရွာက္ဖို႔ေျပာတယ္။ ငါေခါင္းညိတ္ျပဳံးျပၿပီးငါ့အမိငါ့အဘို႔ေစာင့္ဆိုင္းေနခဲ့ပါသည္ရွိရာေစာင့္ဆိုင္းခန်းသို႔ထြက္သြားၾက၏။ သြားဆရာဝန္မွခရီးစဥ္အားလုံးအၿပီးလည္းမဆိုးခဲ့ပါတယ္။

Sort:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by aniehmar from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Coin Marketplace

STEEM 0.19
TRX 0.06
JST 0.025
BTC 22855.29
ETH 1571.05
USDT 1.00
SBD 2.46