သင္ရိုးညႊန္းတမ္းမ်ားလွုပ္ရွားမွုမ်ား၏အေရးပါမွု

in #esteem5 years ago

တဦးတည္းရဲ့ကိုယ္ပိုင္ပညာေရးကိုစိတ္ဝင္စားေနၾကသည္မဟုတ္ေသာသူတို႔အဘို႔, ေက်ာင္းဖွယ်ရွိနိုင္ပါသည္။ သင္သည္သင္၏ေက်ာင္းတြင္သင္ရိုးညႊန္းတမ္းမ်ားလွုပ္ရွားမွုမ်ားတြင္တက္ႂကြစြာလၽွင္မည္သို႔ပင္ဆို, သင္တို႔ကိုပိုၿပီးသင့္ရဲ့ပညာေရးကိုခံစားနိုင္ပါတယ္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဒီအျဖစ္သနည္း သင္ရိုးညႊန္းတမ္းမ်ားလွုပ္ရွားမွုမ်ားတြင္ပူးေပါင္း, ပညာေရးစြမ္းေဆာင္ရည္တိုးတက္ေကာင္းမြန္ကၽြမ္းက်င္မွုအမ်ိဳးမ်ိဳးကိုသင္ယူဖို႔အခြင့္အလမ္းေပး, ကတိကဝတ္မ်ား၏အဓိပၸာယ္မ်ားကိုေပးစြမ္းႏွင့္မိတ္ေဆြတစ္ဦးပိုမိုက်ယ္ျပန္စက္ဝိုင္းကိုဖန္တီးရန္ျပသခဲ့ၾကသည္။

image

ပညာေရးအရ "ေလ့လာေရးတြဲဖက္သင္ရိုးလွုပ္ရွားမွုမ်ားတြင္ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူကိုေက်ာင္းသားမ်ားအဆင့္အတြက္သိသိသာသာတိုးတက္မွုရွိသည္ျပသခဲ့ၾကသည္။ ဒါကသူတို႔ဝါသနာနဲ႔လူတန္းစားလွုပ္ရွားမွုမ်ားလိုက္ေလ်ာညီေထြတို႔အားဤသို႔ေသာပိုေကာင္းအခ်ိန္စီမံခန္႔ခြဲမွုအျဖစ္သင္ယူကၽြမ္းက်င္မွု, ပိုေကာင္းတဲ့အဖြဲ႕အစည္းကၽြမ္းက်င္မွုႏွင့္၎တို႔၏ Self-ေလးစားမွုအတြက္ျမႇင့္တင္ေပးမွစြပ္စြဲနိုင္ပါတယ္။ ေက်ာင္းသားမ်ား "ပိုေကာင္းတဲ့ (ဂ်က္ဆင္ႏွင့္ဂ်က္ဆင္, 2018) မိမိတို႔ကိုယ္ကိုေဖာ္ျပဖို႔ဘယ္လိုေလ့လာသင္ယူကဲ့သို႔ေသာေဆြးေႏြးျငင္းခုံအျဖစ္ကလပ္အသင္းအတြက္ေလ့လာသင္ယူကၽြမ္းက်င္မွုလည္းစာသင္ခန္းထဲမွာေလၽွာက္ထားနိုင္ပါသည္။ ဒါေၾကာင့္တဦးတည္းရဲ့အဆင့္အက်ိဳးရွိမည္ဟု, အဟယ္ရီေပၚတာကလပ္၏အစိတ္အပိုင္းတစ္ခု, ဒါမွမဟုတ္အလားတူတစ္ခုခုျဖစ္ျခင္းကဲ့သို႔ေသာလွုပ္ရွားမွုမ်ားေျပာရာအရပ်ထဲကပုံေပၚေသာ္လည္း, သူကသိပၸံနည္းက်အဲဒီလိုလုပ္ဖို႔သက္ေသျပေနသည္။

သင္ရိုးညႊန္းတမ္းမ်ားလွုပ္ရွားမွုမ်ားအမ်ိဳးမ်ိဳးေသာကၽြမ္းက်င္မွု၏ရရွိမွုႏွင့္ဆက္စပ္ပါၿပီ။ အဆိုပါေတာင္ျမင့္အကယ္ဒမီဒီေတြ႕ရွိခ်က္ေဖာ္ျပ: "အဲဒီလွုပ္ရွားမွုေတြမွာလည္းတစ္ဦးတည္းေနတဲ့စာသင္ခန္းအျမဲထိမ္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္သည္မဟုတ္ပါနိုင်ေသာပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ကၽြမ္းက်င္မွုတည္ေဆာက္ရန္အလုပ္လုပ္နိုင္ပါတယ္။ တစ္ဦးကေခါင္းေဆာင္မွု-oriented ကလပ္ဥပမာ, တစ္ဦးအျငင္းအခုန္သို႔မဟုတ္မိန္႔ခြန္းကလပ္ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ထပ္ေဆာင္းအမ်ားျပည္သူစကားေျပာအေလ့အက်င့္မ်ားကိုပါလိမ့္မယ္ေနစဥ္, စီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ထဲမွာမရွိမျဖစ္လိုအပ္ေသာကၽြမ္းက်င္မွုသင္ယူဖို႔ေက်ာင္းသားမ်ားကိုကူညီေပးပါမည္။ တိုေတာင္းခုႏွစ္, သင္ရိုးညႊန္းတမ္းမ်ားလွုပ္ရွားမွုမ်ားအနာဂတ္အလုပ္ရွင္မ်ား " အတြက္ရွာေနပါလိမ့္မည္သည့္ကၽြမ္းက်င္မွုအမ်ားအျပားႏွင့္အတူေက်ာင္းသားမ်ားကိုလက္နက္ ျပဳ. သုံးစြဲနိုင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ဤလွုပ္ရွားမွုမ်ားကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ့မူလတန္းပညာေရး၏ကြာဟခ်က္အတြက္ျဖည္တစ္ဦးလိုအပ္ေသာျခမ္းပညာေရးအျဖစ္ရွုျမင္နိုင္ပါသည္။

image

ကတိကဝတ္လူငယ္အတြက္ inculcate ဖို႔ခက္ခဲသည္, ဒါေပမယ့္သင္ရိုးညႊန္းတမ္းမ်ားလွုပ္ရွားမွုမ်ားျပဳလုပ္ေပးရန္ပုံရသည္။ ပညာေရးအရ "Co-သင္ရိုးလွုပ္ရွားမွုမ်ားတြင္ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူကိုေက်ာင္းသားမ်ားသူတို႔ပါဝင္ပတ္သက္ေနၾကသည္ဘာပဲဖို႔ကတိကဝတ္မ်ား၏အဓိပၸာယ္ရွိသည္။ သူတို႔အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးျဖစ္ေၾကာင္းဘာပဲအားကစားသို႔မဟုတ္ကလပ္လွုပ္ရွားမွုအတြက္တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းယူေသာသူတို႔မွက်ဴးလြန္ဖို႔ရွိသည္ေကြာင်႕ဖြစ်သည် ဒါဟာႏွင့္၎တို႔၏အားလုံးေပး, ဤကတိကဝတ္သူတို႔ရဲ့ဘဝေတြကိုအေပါင်းတို႔သည်အခြားေသာေဒသမ်ားတြင္ "(ဂ်က္ဆင္ႏွင့္ဂ်က္ဆင္, 2018) ကိုခ်ဲ႕ထြင္။ ေက်ာင္းသားမ်ားကတိကဝတ္ႏွင့္ ပတ္သက္. သွန်သင်, ဒါေပမယ့္သင္ရိုးညႊန္းတမ္းမ်ားလွုပ္ရွားမွုမ်ားမွတဆင့္ကိုယ္ေတြ႕ေၾကာင့္သင္ယူသင္ၾကားမွုကတိကဝတ္မ်ား၏အေကာင္းဆုံးနည္းလမ္းျဖစ္ပါတယ္နိုင္ပါသည္။

Sort:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by aniehmar from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Coin Marketplace

STEEM 0.21
TRX 0.06
JST 0.028
BTC 23370.04
ETH 1656.19
USDT 1.00
SBD 2.68