မုန္တိုင္းထဲမွာ

in #esteem5 years ago

ကမိုဃ္းတိမ္ကိုစီးကၽြန္ေတာ္တို႔ကိုအထက္၌စုေဝး, ဒါေပမယ့္ကၽြန္ေတာ္ေဘာလုံးကစားအေပၚလည္းရည္ရြယ္ခဲ့ၾကသည္။ က်ေနာ္တို႔ကစားဆက္လက္နိုင္ေအာင္မိုဃ္းတိမ္သြားလိမ့္မယ္လို႔ေမၽွာ္လင့္ထားပါတယ္။

image

႐ုတ္တရက္မိုးသည္းထန္စြာရြာသြန္းငါသြန္းေလာင္းရန္စတင္ေသာအခါအကၽြန္ုပ္တို႔၏ေမၽွာ္လင့္ခ်က္ ခဲ့ၾကသည္။ စကၠန္႔အနည္းငယ္ငါတို႔ရွိသမၽွအေရျပားမွစိမ္ခဲ့ၾကသည္။ ကိစၥရပ္မ်ားအဆိုးဆုံးျဖစ္ေစျခင္းငွါ, လၽွပ္စစ္ကၽြန္ေတာ္တို႔ကိုအႏၲရာယ္နီးကပ္ေရာက္ၾကပါ၏။ အဆိုပါကွဲမမိုဃ္းခ်ဳန္းႏွင့္ျမည္ေလတိုက္ျဖစ္ေစမကူညီခဲ့ဘူး။

ကၽြန္ုပ္တို႔၏စက္ဘီးရပ္ထားခဲ့ေသာေအာက္တြင္ႀကီးမားေသာသစ္ပင္ဆီသို႔ေျပးေလ၏။ အဆိုပါသစ္ပင္မိုးရြာထဲကေနအၿခိဳ႕ေသာအမိုးအကာေထာက္ပံ့ငါတို႔သည္ေအာက္မွာဆက္လက္စုံစမ္းေသြးေဆာင္ျခင္းကိုခံခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္က်ေနာ္တို႔ကမိုးႀကိဳးပစ္ကာလအတြင္းအပင္တစ္ပင္ေအာက္မွာဆက္ေနရန္အႏၲရာယ္ခဲ့ေၾကာင္းသိသည္။ ဒီေတာ့ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ့စက္ဘီးေပၚတယ္နဲ႔။

image

အနီးအနားမွာမရရွိနိုင္အဘယ္သူမၽွမကအျခားအမိုးအကာရွိခဲ့သည္။ ဒါေၾကာင့္ငါတဦးတည္းအဘို႔, အိမ္ျပန္ဖို႔ဆုံးျဖတ္လိုက္တယ္။ ငါၿပီးသားလုံးဝစိုစြတ္ေသာျဖစ္ခဲ့သည္ကတည္းကငါအမိုးအကာရွာႀကံဖို႔အစားအိမ္ျပန္ဖို႔ေကာင္းစြာခဲ့ေပလိမ့္မည္။

ဒါဟာအစဥ္အျမဲငါအတြက္ခဲ့သည့္အျပင္းထန္ဆုံးမုန္တိုင္းႏွင့္ ပတ္သက္. ျဖစ္ခဲ့သည္။ ငါ၏ေရွ႕ေမွာက္၌မီတာစုံတြဲတစ္တြဲပိုမမြင်နိုင်အျဖစ္ေမာင္းႏွင္မိုဃ္းကိုရြာေစစက္ဘီးစီးခက္ခဲဖန္ဆင္းေတာ္မူ၏။ တစ္ဦးကကားတစ္စီးငါ့ကိုအတိတ္ေရာက္ၾကပါ၏။ ဒါဟာႏွစ္သိမ့္အဘို႔နီးကပ္လြန္းခဲ့ပါတယ္။ ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္နိုင္ကားေမာင္းသူပင္ငါ့ကိုေတြ႕ျမင္ရၾကဘူး။ ဒါေၾကာင့္ငါကငါကိုအျခားကားတစ္စီးဝင္တိုက္တယ္မတိုင္မီတစ္ေနရာရာကိုရပ္တန္႔ဖို႔ပိုေကာင္းခဲ့တယ္ထင္ခဲ့တယ္။

ကံေကာင္းတာကကၽြန္မအိမ္ေခါင္မိုးနဲ႔ဘတ္စ္ကား-stop ေတြ႕ရွိခဲ့ပါတယ္။ ငါသည္လည္းအေရျပားမွစိမ္ေနေသာတစ္ဒါဇင္အျခားလူမ်ားႏွင့္အတူမၽွေဝခဲ့ေသာ္လည္းေခါင္မိုးေအာက္မွာဝမ္းေျမာက္စြာအလ်င္အျမန္။ ဒါဟာညႇစ္တစ္နည္းနည္းခဲ့ေသာ္လည္းအဘယ္သူမၽွေစာဒကတက္။

image

တစ္နာရီအဘို႔မိုဃ္းသက္မုန္တိုင္းကၽြန္ေတာ္တို႔ကိုလွည့္ပတ္အရာအားလုံးဆိုခဲ့၏။ က်ေနာ္တို႔သဘာဝအားျဖင့္အာဏာကိုတစ္ဦးေၾကာက္မက္ဘြယ္ ကိုမွအသံတိတ္ပရိသတ္ခဲ့ၾကသည္။ ငါပင္ေၾကာက္လန႔္, အလြန္ေသးငယ္သလိုခံစားရတယ္; ငါမူကားလက္ပတ္နာရီကိုဒါေပမယ့္ဘာမၽွမလုပ္ေပးနိုင္ဘူး။

ေနာက္ဆုံးေတာ့မိုးရြာေနတဲ့မိုးဖြဲဆင္းေႏွးေကြးျခင္းႏွင့္ေလကိုႏွိမ့္ခ်ေသဆုံးခဲ့ပါသည္။ ငါေနဆဲေဝးလံေသာမိုဃ္းခ်ဳန္းနားမေထာင္နိုင္ေတာ့ေပမယ့္မုန္တိုင္း၏အဆိုးဆုံးေက်ာ္ျဖစ္ခဲ့သည္။ ဒါေၾကာင့္ေပ်ာ္ရႊင္စြာငါသည္ငါ့စက္ဘီးေပၚတယ္အိမ္ျပန္။

Sort:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by aniehmar from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

မိုးတိမ္​​ေတြက မည္​း

ဆူနာမီက ​ေၾကာင္​စရာအ​ေကာင္​းဆံုး

မုန္​တိုင္​းထဲမွာ​ေရခ်ိဳးျခင္​း

မိုးတြင္​းမုန္​တိုင္​းမ်ား

Coin Marketplace

STEEM 0.21
TRX 0.06
JST 0.028
BTC 23439.06
ETH 1666.10
USDT 1.00
SBD 2.69