မိတ္ေဆြအေရးႀကီးပုံ

in #esteem5 years ago

နိဒါန္း

ခ်စ္ၾကည္ေရးကမၻာေပၚမွာအလွဆုံးဆက္ဆံေရးမ်ိဳးျဖစ္လူသိမ်ားသည္။ က်ေနာ္တို႔ကသူတို႔ကိုခ်င္ျဖစ္ေစမကၽြန္ုပ္တို႔၏အသက္တာ၏အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုဖြဲ႕စည္းရန္မူေသာငါတို႔၏မိသားစုဝင္မ်ားႏွင့္ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းမ်ားႏွင့္မတူဘဲကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ့ကိုယ္ပိုင္ေပၚမွာငါတို႔မိတ္ေဆြမ်ားကိုေရြးခ်ယ္ပါ။ ပတ္ပတ္လည္ေကာင္းေသာမိတ္ေဆြတစည္းထားၿပီးသူတစ္ဦးကိုမက်င့္ေသာသူထက္ ပို. ေပ်ာ္ရႊင္ျဖစ္ပါတယ္။

image

သူငယ္ခ်င္းမ်ားစိတ္ခံစားမွုပံ့ပိုးမွု Extend

သင်သည်ဘဝ၌ပင္တဦးတည္းမိတ္ေဆြေကာင္းရွိပါကသင္သည္ငါအဘယ္သို႔ဆိုလိုသည္ကိုသိၾကလိမ့္မည္။ အျခားအမွုအရာတို႔ကိုေတြထဲမွာကၽြန္မစိတ္ခံစားမွုေထာက္ခံမွုတိုးခ်ဲ႕ဘို႔အၾကႇန်ဳပ်၏အဆွေခင်ပွျမတ္နိုး။ က်ေနာ္တို႔စိတ္ခံစားမွုအရင့္တစ္စုံတစ္ေယာက္မွၾကႇန်ဳပ်တို႔သည်ႏွလုံးထဲကထြက္စကားေျပာလိုတဲ့အခါေျမာက္ျမားစြာသာဓကအသက္တာ၌ရွိပါသည္။ က်ေနာ္တို႔ကသူတို႔ကိုနာက်င္သို႔မဟုတ္၎တို႔၏အမ်က္ေဒါသသြန္းေလာင္းေပးေၾကာက္ရြံ့ျခင္းဘို႔ငါတို႔မိဘမ်ားႏွင့္ေမာင္ႏွမအတူမၽွေဝမေပးနိုင်ေသာအရာမ်ားစြာကိုရွိပါတယ္။ ကၽြန္ုပ္တို႔၏မိတ္ေဆြမ်ားကိုဖြင့္နိုင္သည့္အခါဤသည္ျဖစ္ပါတယ္။ ေကာင္းေသာမိတ္ေဆြမ်ားကိုအေတာမသတ္သင်သည်နားေထာင်ဖို႔ရွိအျမဲရွိပါတယ္။ သင်သည်စိတ်လွုပ်ရွားမွုေပါက်ကွဲအခါသူတို႔ကသင့္ရဲ့ခက္ခဲႀကိမ္အတြင္းသင္တို႔အဘို႔ရွိပါတယ္။ တခါတေလက်ေနာ္တို႔လိုအပ္သမၽွမဆိုတရားသျဖင့္စီရင္ျဖတ္သန္းႏွင့္ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးမည္သည့္ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားဖြဲ႕စည္းမပါဘဲကၽြန္ေတာ္တို႔ကိုနားေထာင်နိုင်သူတစ္ဦးျဖစ္ပါတယ္။ ႏွစ္သိမ့္မွုအဆင်႕၏ဤအမ်ိဳးအစားမွသာမိတ္ေဆြမ်ားကိုေတြ႕ရပါသည္။ သူတို႔ကကၽြန္ေတာ္တို႔ကိုနားေထာင္ရန္ႏွင့္ကိုစိတ္ခံစားမွုအဆင့္ကိုေက်ာ္ရကူညီေပးသည္။

image

ငါသည္ငါ့မိခင္သို႔မဟုတ္အစ္မႏွင့္အတူတစ္ဦးအျငင္းအခုံရွိသည္သို႔မဟုတ္အခ်ိဳ႕ေသာအေၾကာင္းျပခ်က္အဘို႔အၾကႇန်ဳပ်၏အေဖသို႔မဟုတ္ဆရာကေနဆူရသည့္အခါအရာတို႔ကိုေျဖရွင္းသည္အထိၾကႇန်ဳပ်ေလ့လာမွုမ်ားအေပၚအာ႐ုံစူးစိုက္မွုအတြက္ႀကိမ္, ကအလြန္ခက္ခဲျဖစ္လာသတိရပါ။ ကၽြန္မစဥ္းစားေစာင့္ေရွာက္အားလုံးငါကလည္းသို႔မဟုတ္ထိုကဲ့သို႔ေသာအေျခအေနကဦးေဆာင္ေၾကာင္းအမွုတို႔ကိုျပဳမသင့္ေၾကာင္းျဖစ္ပါသည္။ ငါနီးပါးစိတ္လွုပ္ရွားမွုကိုခ်ိဳးဖ်က္ကာအျပစ္ရွိတယ္ခရီးစဥ္အေပၚသြားပါ။ ဤေရြ႕ကား, ငါသည္အရွိဆုံးသူငယ္ခ်င္းေတြလိုအပ္သည့္အခါအခ်ိန္ကာလျဖစ္ပါသည္။ ငါအမွုအရာခြဲထားခဲ့သည္ရအႀကံဉာဏ္သူတို႔ကိုလွည့္။ တစ္ခါတေလသူတို႔ရဲ့အႀကံေပးခ်က္ကိုကမအခ်ိန္မ်ားတြင္အလုပ္လုပ္သည္။ သို႔ေသ်ာလည်းပဲသူတို႔အမ်ား၏ေရွ႕ေမွာက္၌ကၽြန္မရဲ့ခံစားခ်က္ေတြကိုထုတ္ေနၾကပါတယ္ငါ့ကိုအမ်ားႀကီးပိုေကာင္းခံစားရေစနိုင္ပါတယ္။ ငါငါစိတ္ခံစားမွုအေျခအေနကိုရင္ဆိုင္ၾကဳံေတြ႕ရငါအခါတိုင္းေပၚျပန္လဲက်နိုင်ေသာတစ္စုံတစ္ဦးကိုသိရၾက၏။ သူတို႔က may သို႔မဟုတ္သို႔ေသာ္ကအနည္းဆုံးသူတို႔သည်ငါ့ကိုငါပဲလူသားတစ္ဦးျဖစ္ျခင္းျဖစ္၏နဲ႔ကၽြန္မကိုယ့္ကိုကိုယ္ေပၚသိပ္ၾကမ္းတမ္းျဖစ္ရန္မလိုပါေၾကာင္းငါ့ကိုသတိေပးေၾကာင့္အျပစ္ရွိေၾကာင္းခံစားမွုေက်ာ္လႊားကိုကူညီအေျခအေနကေျပာင္းလဲပစ္နိုင္ပါလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။

image

ေကာက္ခ်က္

ကၽြန္မပတ္ပတ္လည္အခ်ိဳ႕တကယ္အံ့ၾသဖြယ္သူငယ္ခ်င္းမ်ားကိုရွိကံေကာင္းျဖစ္၏။ သူတို႔သည္ခြန္အားႏွင့္ငါ့မိသားစုကဲ့သို႔ငါ့အျဖစ္အေရးႀကီးေသာငါ၏မွတ္တိုင္ျဖစ္ၾကသည္။ သူတို႔မရွိဘဲငါ့အသက္ကိုအလြန္မွိုင္းၾကၿပီ။

Sort:  

မိတ္ေဆြထက္မိုက္တယ္

ေပ်ာရႊင္စရာသူငယ္ခ်င္းမ်ားဘဝ

ေတာ္ေတာ္ဆိုးတာပဲ

မိတ္ေဆြပံုကမိုက္ပါ့

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by aniehmar from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Congratulations @aniehmar! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of comments

Click on any badge to view your own Board of Honor on SteemitBoard.

To support your work, I also upvoted your post!
For more information about SteemitBoard, click here

If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Upvote this notification to help all Steemit users. Learn why here!

အလန္းႀကီးဟ

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.06
JST 0.028
BTC 23011.18
ETH 1582.87
USDT 1.00
SBD 2.56