မိတ္​​ေဆြစစ္​

in #esteem5 years ago

ခ်စ္ၾကည္ေရးသူတို႔ထဲကႏွစ္ဦးစလုံးမဆိုေတာင္းဆိုခ်က္ေတြနဲ႔နားလည္မွုလြဲျခင္းမရွိဘဲအခ်င္းခ်င္းေမတၱာ, ေစာင့္ေရွာက္မွုႏွင့္ခ်စ္ခင္၏စစ္မွန္တဲ့ခံစားခ်က္ရွိသည့္အတြက္လူႏွစ္ဦးအၾကားတစ္ဦးက်ိန္ ဆို. ပူေဇာ္စပ္လ်ဥ္းျဖစ္ပါတယ္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမွုအတူတူအရသာ, ခံစားခက်ျျမားႏွင်႕သေဘာထားရွိျခင္းလူႏွစ္ဦးအၾကားေတြ႕ရွိနိုင္ပါသည္။ ထိုသို႔ခင္မင္ရင္းႏွီးအသက္, လိင္, အေနအထား, ဇာတ္, ဘာသာေရးႏွင့္အယူဝါဒကိုမၽွမဆိုန္႔အသတ္ရွိပါတယ္စဥ္းစားသည္သို႔ေသာ္တစ္ခါတစ္ရံေၾကာင့္စီးပြားေရးမညီမၽွမွုသို႔မဟုတ္အျခားကြဲျပားျခားနားမွုပ်က္စီးဆုံးရွုံးမွုခ်စ္ၾကည္ေရးျမင္သည္။ ထိုသို႔ဟုတ္မွန္ျခင္းႏွင့္စစ္မွန္ေသာခင္မင္မွုအခ်င္းခ်င္းခ်စ္ခင္၏ခံစားမွုရွိျခင္းႏွစ္ခုစိတ္တူမ်ားႏွင့္ယူနီေဖာင္း status ကိုကလူတို႔အၾကားျဖစ္နိုင္ေျခကဆိုသည္နိုင္ပါသည္။

image
Photo google

အျမဲသာယာဝေျပာသည့္အခ်ိန္တြင္အတူတကြျဖစ္ေနဆဲေပမယ့္ကၽြန္ေတာ္တို႔ကိုကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ့မေကာင္းတဲ့ကာလ၌တစ္ဦးတည္းဆင္းရဲဒုကၡမ်ားႏွင့္အမွုေရာက္ေသာကာလျဖစ္ပါေစဘယ္ေတာ့မွသူကိုသာစစ္မွန္တဲ့စိတ္ရင္းႏွင့္သစၥာေစာင့္ေသာသူငယ္ခ်င္းမ်ားကိုသူကမ္ဘာေပ်ါတွင်မ်ားစြာေသာအေဆြခင္ပြန္းရွိပါတယ္။ ကၽြန္ုပ္တို႔၏မေကာင္းတဲ့ႀကိမ္ငါတို႔ေကာင္းမေကာင္းမိတ္ေဆြမ်ားကအေၾကာင္းကၽြန္ေတာ္တို႔ကိုနားလည္သေဘာေပါက္ပါေစ။ လူတိုင္းသဘာဝအားျဖင့္ပိုက္ဆံဆီသို႔ဦးတည္ဆြဲေဆာင္မွုရွိပါတယ္ဒါေပမဲ့စစ္မွန္တဲ့မိတ္ေဆြေတြကိုက်ေနာ္တို႔ပိုက္ဆံလိုအပ္ေနသို႔မဟုတ္အျခားေထာက္ခံမွုအတြက္ျဖစ္လာသည့္အခါကၽြန္ေတာ္တို႔ကိုမေကာင္းတဲ့ခံစားရေစဘူး။ သို႔ေသာ္တစ္ခါတစ္ရံတြင္မိတ္ေဆြမ်ားထံမွေခ်းသို႔မဟုတ္ပိုက္ဆံေခ်းငွားအလြန္ႀကီးစြာေသာအႏၲရာယ္အတြက္ခ်စ္ၾကည္ေရးေစာင့္ေရွာက္။ ခ်စ္ၾကည္ေရးအျခားသူမ်ားအခ်ိန္မေရြးထိခိုက္သို႔မဟုတ္ၾကႇန်ဳပ်တို႔သည်ဤဆက္ဆံေရးအတြက္ခ်ိန္ခြင္ေစရန္လိုအပ္ပါတယ္ဒါေၾကာင့္ပိုင္ဆိုင္နိုင္ပါသည္။

တခါတေလခင္မင္ရင္းႏွီးမွုေၾကာင့္ကိုယ့္ကိုယ္ကိုေလးစားမွု၏အတၱႏွင့္ကိစၥမွက်ိဳးပဲ့ေရာက္လာပါတယ္။ စစ္မွန္ေသာခင္မင္မွုသေဘာသဘာဝယုံၾကည္မွုကူညီေပးေန, သင်႕ေလ်ျာေသာနားလည္မွု, စိတ္ေက်နပ္မွုလိုအပ္ပါသည္။ စစ္မွန္ေသာမိတ္ေဆြတစ္ယူအျမတ္ထုတ္ေပမယ့္ဘဝ၌တရားအမွုအရာလုပ္ဖို႔အခ်င္းခ်င္းလွုံ႔ေဆာ္ေလ့ဘယ္ေတာ့မွမ။ သို႔ေသာ္တစ္ခါတစ္ရံတြင္ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမွုရဲ့အဓိပၸာယ္ကိုအျမဲမွားယြင္းေနနည္းလမ္းအျခားတဦးတည္းကိုအသုံးျပဳဖို႔သူအၿခိဳ႕အတုႏွင့္လိမ္လည္မွုမိတ္ေဆြမ်ားလုံးဝေၾကာင့္ေျပာင္းလဲသြားတယ္ျဖစ္လာသည္။ အခ်ိဳ႕လူမ်ားကတတ္နိုင္သမၽွအျမန္ဆုံးစည္းလုံးညီညြတ္မွစိတ္သေဘာထားရွိသည္ဒါေပမဲ့သူတို႔မွာလည္းအျဖစ္မၾကာမီမိမိတို႔၏အက်ိဳးစီးပြားမျပည့္စုံျဖစ္လာအျဖစ္သူတို႔ရဲ့ခင္မင္မွုအဆုံးသတ္ျခင္းေလ့ရွိပါတယ္။ ဒါဟာခင္မင္မွုနဲ႔ပတ္သက္တဲ့မေကာင္းတဲ့တစ္ခုခုေျပာဖို႔ခက္ခဲၿပီးေပမယ့္မဆိုသတိမရွိေသာသူတစ္ဦးခင္မင္ရင္းႏွီးအတြက္လိမ္လည္လွည့ရရွိေၾကာင္းမွန္သည္။ အခုေတာ့တစ္ရက္, ကေကာင်းမေကာင်းလူမ်ိဳး၏လူအစုအေဝးအတြက္စစ္မွန္တဲ့မိတ္ေဆြေတြကိုေတြ႕ရွိရန္အလြန္ခဲယဥ္းေပမယ့္တစ္စုံတစ္ဦးကိုစစ္မွန္တဲ့မိတ္ေဆြတစ္ရွိပါတယ္လၽွင္, သူ႔ကိုထက္မကအျခားကံႏွင့္ကမၻာအတြက္အဖိုးတန္ျဖစ္ပါတယ္။

image
Photo google

စစ္မွန္ေသာခင္မင္မွုလူ႔ႏွင့္လူ႔ႏွင့္လူ႔ျခင္းႏွင့္တိရိစၧာန္မ်ားအၾကားရွိနိုင္ပါသည္။ အေကာင္းဆုံးမိတ္ေဆြေတြကိုကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ့အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ဘဝ၏မေကာင္းတဲ့ကာလ၌ကူညီတစ္စုံတစ္ရာသံသယမရွိပါ။ သူငယ္ခ်င္းမ်ားကိုအျမဲတမ္းကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ့အႏၲရာယ္မ်ားအတြက္ကၽြန္ေတာ္တို႔ကိုကယ္တင္အျဖစ္အခ်ိန္မီအကြံဉာဏ်ေပးနိုင္ေအာင္ႀကိဳးစားပါ။ သူတို႔ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ့ဝမ္းနည္းျခင္း share ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ့နာက်င္မွု sooth ႏွင့္ကၽြန္ေတာ္တို႔ကိုေပ်ာ္ရႊင္ခံစားမိေစအျဖစ္စစ္မွန္ေသာမိတ္ေဆြမ်ားကကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ့အသက္တာ၏အေကာင္းဆုံးပိုင္ဆိုင္မွုကဲ့သို႔ျဖစ္ၾက၏။

Sort:  

မိတ္ေဆြစစ္ရဖို႔ိ ဆိုတာ တကယ္မလြယ္ပါဘူး

ဒုကၡေရာက္ရင္ ခြဲျခားျပသြားလိမ့္မယ္

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by aniehmar from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

အားလံုးကိုေက်းဇူးတင္ပါတယ္ေနာ္

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.06
JST 0.027
BTC 22998.10
ETH 1580.25
USDT 1.00
SBD 2.56