ေငြမည္း

in #esteem5 years ago

Black ကေငြဤသည္ေန႔ရက္ကာလက်ေနာ္တို႔နိုင္ငံမွာေနျဖင့္မ်က္ႏွာျဖစ္ျခင္းအဓိကျပႆနာမ်ား၏တဦးတည္းျဖစ္၏။ ဒီအလွည့္အတြက္တိုင္းျပည္အတြင္းအမ်ားအျပားျပႆနာမ်ား၏အျမစ္အေၾကာင္းမရွိျဖစ္ေသာလူမွုေရးမညီမၽွမွုကိုျဖစ္ေပၚေစသည္ေသာစီးပြားေရးမညီမၽွမွုရဲ့ေနာက္ကြယ္ကအေၾကာင္းရင္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ ဤျပႆနာကိုဦးတည္သြားေစသည္ဟုအခ်က္မ်ား၏နံပါတ္ရွိပါသည္။ ထိုအထဲကတခ်ိဳ႕ဟာလူေနမွု, ေငြေၾကးေဖာင္းပြမွု, ယစ္မ်ိဳးခြန္၏ကြဲျပားျခားနားေသာႏွုန္းထားႏွင့္အိမ္ၿခံေျမေစ်းကြက္၏ကုန္က်စရိတ္တိုးျမႇင့္အခြန္၏ျမင့္ႏွုန္းပါဝင္သည္။

image
photo google

Black ကေငြမ်ား၏ျပႆနာအားထိန္းခ်ဳပ္ရန္ရန္နည္းလမ္းမ်ား

ဒါဟာႀကီးမားတဲ့အတိုင္းအတာအထိတိုင္းျပည္မ်ား၏တိုးတက္မွုႏွင့္ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္မွုအတြက္ဟန္႔တားေနသည္ေၾကာင့္အနက္ေရာင္ပိုက္ဆံျပႆနာကိုထိန္းခ်ဳပ္ရန္အေရးႀကီးပါသည္။ ဤတြင္ၾကႇန်ဳပ်တို႔သည်ဤျပႆနာကိုထိန္းခ်ဳပ္နိုင္သည့္အတြက္နည္းလမ္းအခ်ိဳ႕ရွိပါတယ္:

အဆိုပါအခြန္စနစ္ကလက္ေတြ႕ျဖစ္သင့္သည္။ ျပည္သူ႔ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးအျဖစ္ျမင္မျပဳရပါ။ ျမင့္မားေသာအခြန္ႏွုန္းကိုသာလူေတြအခြန္ေရွာင္မွုကိုအဘို႔နည္းလမ္းေတြရွာပါေစလိမ့္မယ္။
အခြန္စုေဆာင္းမွု၏ျဖစ္စဥ္ကိုပိုမိုထိေရာက္ေသာလုပ္ရမည္ျဖစ္သည္။ အစိုးရကအေလးအနက္ထားဒီယူပိုပိုၿပီးအရာရွိမ်ားလွုံ႔ေဆ်ာေပးသကဲ့သို႔ဆုမွဆက္ကပ္အပ္ႏွံႏွင့္ဤလုပ္ငန္းတာဝန္ဆီသို႔ဦးတည္စိတ္ရင္းေနေသာအရာရွိအခ်ိဳ႕ေျခလွမ္းမ်ားယူရမည္ျဖစ္သည္။
ဒါေၾကာင့္လည္းအနက္ေရာင္ပိုက္ဆံ၏မ်ိဳးဆက္ႏွင့္စုေဆာင္းျခင္းေနာက္ကြယ္ကအေၾကာင္းရင္းတစ္ခုျဖစ္သည္အျဖစ္အစိုးရသည္၎၏ေစ်းႏွုန္းထိန္းခ်ဳပ္သည့္မူဝါဒအေပၚအလုပ္လုပ္ရမည္ျဖစ္သည္။
သူတို႔ရဲ့အသုံးစရိတ္ေခၚခဲ့မွသကဲ့သို႔အမ်ားျပည္သူက႑စီမံကိန္းမ်ားကိုတင္းၾကပ္ေစာင့္ၾကည့္ရမည္ျဖစ္သည္။
ပုဂၢလိကက႑ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမွုအသုံးစရိတ္မ်ားကိုလည္းထိထိေရာက္ေရာက္ေစာင့္ၾကည့္ရမည္ျဖစ္သည္။
အစိုးရကနည္းလမ္းမ်ားစြာအတြက္အနက္ေရာင္ပိုက္ဆံမ်ား၏ႀကီးထြားဖို႔အတြက္အေထာက္အကူသူအက်င့္ပ်က္အရာရွိမ်ားအေရးယူရပါမည္။
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာအက်င့္ပ်က္ျခစားမွုအမ်ိဳးမ်ိဳးေသာအဆင့္ဆင့္ထိန္းခ်ဳပ္ထားရမည္ျဖစ္သည္။
ဂုဏ္သတၱိမ်ား၏ေရာင္းခ်ျခင္းႏွင့္ဝယ္ယူႏွိုက္ႏွိုက္ခၽြတ္ခၽြတ္ကလူျဖစ္ရပ္အတြက္မည္သည့္အနက္ေရာင္ပိုက္ဆံမဝွက္မထားဘူးဆိုတာေသခ်ာဖို႔အိုင္တီတာဝန္ရွိသူမ်ားကေစာင့္ၾကည့္ရမည္ျဖစ္သည္။
အဆိုပါနိုင္ငံေရးသမားမ်ား, နာမည္ႀကီးေတြ, အႀကီးတန္းအရပ္ဘက္ကၽြန္ႏွင့္အေထြေထြလူထုဟာသူတို႔ရဲ့အခြန္ေပးေဆာင္ရန္အဘို႔အမီဒီယာကလူတစ္ဦးစံနမူနာရပါမည္။
မက္လုံးဝင္ေငြမိမိဆႏၵအေလ်ာက္ထုတ္ေဖာ္ေပးတဲ့သူေတြကိုအားေပးၿပီးမွရပါမည္။
အဆိုပါေငြလဲလွယ္ႏွုန္းလက္ေတြ႕က်က်ျဖစ္ရမည္ႏွင့္ကမၻာစီးပြားေရးကို၌အၾကႇန်ဳပ်တို႔၏ႏွိုင္းယွဥ္ႏွုန္းထားမ်ားႏွင့္ရပ္တည္ခ်က္ကိုထင္ဟပ္သင်႕သည်။

image
photo google

ေကာက္ခ်က္

အဆိုပါမိုဒီအစိုးရဒီတရားမဝင္ဥစၥာဓနစုေဆာင္းျခင္းကိုခ်ိဳးဖ်က္ဖို႔ demonitization ၏ေျခလွမ္းကိုယူထားၿပီးေနစဥ္, ဤျပႆနာကိုေခၚခဲ့ဖို႔အမိန္႔၌ျပစ္မွားမိရန္လိုအပ္ပါသည္ေၾကာင္းေတြအမ်ားႀကီးရွိေနတုန္းပဲ။ ျပည္သူ႔အခြန္ေပးေဆာင္ျခင္း၏အေရးပါမွုကိုနားလည္သေဘာေပါက္ရပါမည္ႏွင့္အနက္ေရာင္ပိုက္ဆံအာ႐ုံမွေရွာင္ၾကဥ္သင့္ပါတယ္။ တစ္ခုခ်င္းစီကိုနိုင္ငံသားအခြန္၏ပုံစံမငယ္အလွူေငြတိုင္းျပည္မ်ား၏ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္မွုအတြက္ကူညီေပးသည္။

Sort:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by aniehmar from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

ဘာလာလာ ဘုတ္​တယ္​

​ေငြမည္​းကို​ေငြျဖဴလုပ္​ႏိုင္​တဲ့သူ​ေတြ အလြန္​အမင္​းခ်မ္​းသာ

မီး​ေနာင္​းကဘုတ္​ဖူးလား
မန္​႔​ေတာ့ထားတယ္​

မန္​႔​ေတာ့မန္​႔ၿပီး ဘုတ္​က်​ေတာ့ မ​ေပးဘူး

မန္​႔နဲ႔ဘုတ္​ႏွစ္​ခုလံုး​ေပးထားတယ္​

​ေမွာင္​ခိုလုပ္​ငန္​းကရတာ​ေတြက ​ေငြမည္​း​ေတြပဲ

ကူညီၾကသူအားလံုးကို​ေက်းဇူးပါ

​ေငြမည္​းမွ ​ေငြျဖဴသို႔

​ေငြမည္​းပါဆို အခြန္​ဘယ္​သိမလည္​း

Coin Marketplace

STEEM 0.19
TRX 0.06
JST 0.025
BTC 22787.71
ETH 1553.43
USDT 1.00
SBD 2.46