ေပ်ာ္ရႊင္မူဆိုုတာ

in #esteem6 years ago (edited)

image
Credit:photo


သင္ဖ်ားနာရင္
သင့္ကိုု ဂရုုစိုုိက္တဲ့လူရိွတယ္။

သင္ခ်မ္းလာရင္...
သင့္ကိုု သိုုင္းဖက္ထားတဲ့လူရိွတယ္။

သင္ငိုုလာရင္....
သင့္ကိုုေခ်ာ့ေမာ့တဲ့လူရိွတယ္။

သင္အိုုလာရင္......
သင့္ကိုု အေဖၚ ျပဳမဲ့သူရိွတယ္။

သင္မွားသြားရင္....
သင့္ကိုုခြင့္လြတ္တဲ့လူရိွတယ္။

သင္ေမာသြားရင္........
သင္ကိုု အေမာေျဖတဲ့သူရိွတယ္။

ဒါေတြအားလံုုးဟာ ေပ်ာ္ရႊင္မူေတြပါ။

ေပ်ာ္ရႊင္မူဆုုိတာ …..
သင့္လူဘယ္ေလာက္မ်ားမ်ား ခုုိင္းစားႏိုုင္တာနဲ႔ မသက္ဆိုုင္ပါ။
သင္အနီးအနားမွာ စိတ္ရင္းေစတနာမွန္နဲ႔ လူဘယ္ေလာက္ ၀န္းရံတာနဲ႔ သက္ဆိုုင္ပါတယ္။

ေပ်ာ္ရႊင္မူဆိုုတာ....
သင္ဘာအေကာင္းစားႀကီး ေမာင္းနင္တာနဲ႔ မသက္ဆိုုင္ပါ။
သင္အၿမဲ ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္းနဲ႔ ခရီးသြားႏိုုင္တာနဲ႔ သက္ဆိုုင္ပါတယ္။

ေပ်ာ္ရႊင္မူဆိုုတာ....
သင္ဘဏ္မွာ
ဘယ္ေလာက္စုုေဆာင္းထားတာနဲ႔ မသက္ဆိုုင္ပါ။
သင္စိတ္ေရာကိုုယ္ပါ ဘယ္ေလာက္လြတ္လပ္မူရိွတာနဲ႔ ပိုုသက္ဆိုုင္ပါတယ္။

ေပ်ာ္ရႊင္မူဆိုုတာ....
သင့္အိမ္ေထာင္ဘက္ ဘယ္ေလာက္လွပ၊ ဘယ္ေလာက္ခန္႔ေခ်ာတာနဲ႔ မသက္ဆိုုင္ပါ။
သင့္အိမ္ေထာင္ဘက္ ရဲ႔ မ်က္နာေပၚမွာ အၿပံဳးဘယ္ေလာက္ေ၀ဆာတာနဲ႔ ပိုုသက္ဆိုုင္ပါတယ္။

ေပ်ာ္ရႊင္မူဆိုုတာ...
သင္မိသားစုု၀င္မ်ား ဘယ္ေလာက္၀တ္ေကာင္းစားလွတာနဲ႔ မသက္ဆိုုင္ပါ။
သင္မိသားစုု၀င္မ်ားအားလံုုး စ္ိတ္ေရာကိုုယ္ပါ က်န္းက်န္းမာမာရိွတာနဲ႔ ပိုုသက္ဆိုုင္ပါတယ္။

ေပ်ာ္ရႊင္မူဆိုုတာ.....
နားေထာင္ေကာင္းတဲ့စကားေတြ
ေန႔တိုုင္း ဘယ္ေလာက္ၾကားရတာနဲ႔ မသက္ဆိုုင္ပါ။
သင္တစ္ခုုခုု ဆံုုးရံူးလိုု႔၊ ၀မ္းနည္းပက္လက္
ငိုုေၾကြးေနတဲ့အခ်ိန္မွာ၊
သင္နားထဲမွာ တိုုးတိုုးၾကားလိုုက္တာက “
ဘာမွမပူနဲ႔၊ ငါမင္းအနားမွာရိွတယ္။” ဆုိတာပါပဲ။

Credit: Sayar Aung Ko Latt

Sort:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by acid231 from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Coin Marketplace

STEEM 0.27
TRX 0.12
JST 0.032
BTC 66503.40
ETH 3078.67
USDT 1.00
SBD 3.70