"ႀကိဳးစားမႈရဲ႕ မနက္ျဖန္"

in #esteem6 years ago (edited)

image
Credit:Photo
================

ေကာင္ကင္နဲ႔ မတန္တဲ႔
ၾကယ္ဆိုတာ မရွိပါဘူး။

ကမ္းေျခနဲ႔ မလိုက္ဖက္တဲ႔
လႈိင္းဆိုတာ မရွိဘူး။

ေရကန္နဲ႔ မတင့္တယ္တဲ႔
ၾကာပင္ဆိုတာ မရွိဘူး။

ဒုကၡနဲ႔ ကင္းေဝးတဲ႔
ဘဝဆိုတာ မရွိဘူး။

ပန္းတိုင္နဲ႔ ေဝးေသာ
ႀကိဳးစားမႈဆိုတာ မရွိဘူး။

ေအာင္ျမင္မႈနဲ႔ မထိုက္တန္တဲ႔
ဆုလဒ္ဆိုတာ မရွိဘူး။

ကိုယ္ျဖစ္ခ်င္တာကို ျဖစ္ေအာင္လုပ္ေနရတဲ႔
ဘဝေတြဟာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္နဲ႔
အသက္ရွင္ေနတာ မဟုတ္ပါဘူး။
ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြနဲ႔ အသက္ရွင္ေနတာပါ။

ႀကိဳးစားတာေတြ ျဖစ္မလာတဲ႔အခါ
စိတ္ပ်က္အားငယ္တာ သဘာဝပါ။

အဆင္မေျပတာ တစ္ခုေၾကာင့္
ရည္ရြယ္ခ်က္ေတာ့ မပ်က္ေစနဲ႔။
ရည္ရြယ္ခ်က္ပ်က္ရင္ ဘဝပ်က္တတ္တယ္။

စိတ္ဓာတ္က်ေနရင္ ပန္းတိုင္နဲ႔ေဝးသြားမယ္။
ပန္းတိုင္ဆိုတာ ကိုယ့္ဆီကိုယ္ မလာဘူး။
ကိုယ္ကသာ ပန္းတိုင္ဆီကိုေရာက္ေအာင္ သြားရမွာ။

ဒီေန႔ က်ရႈံးေနလို႔
စိတ္ပ်က္အားငယ္ေနမယ့္အစား
မနက္ျဖန္မွာ
အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားပါ။

ႀကိဳးစားမႈရဲ႕ မနက္ျဖန္တိုင္းမွာ
ေအာင္ျမင္မႈေတြ ရွိပါတယ္။

မေလ်ာ႔ေသာ ဇြဲ၊လံုးလနဲ႔ႀကိဳးစားမယ္ဆိုရင္
မနက္ျဖန္တိုင္းမွာ ေအာင္ျမင္မႈေတြက
ေစာင့္ႀကိဳလို႔ေနပါတယ္။

Credit to : #PPA Na Wa Rad😘

Coin Marketplace

STEEM 0.27
TRX 0.12
JST 0.032
BTC 66041.52
ETH 3064.94
USDT 1.00
SBD 3.69