ခြင့္လြတ္တက္ျခင္း

in #esteem6 years ago (edited)

image
Credit:photo

သူငယ္ခ်င္းႏွစ္ေယာက္သည္ သဲကႏၱာရထဲ လမ္းေလွ်ာက္သြားေနၾကတယ္။ ခရီးသြားစဥ္ တစ္ေနရာအေရာက္တြင္ သူတို ့ႏွစ္ေယာက္ စကားမ်ားျငင္းခုံခဲ့ၾကျပီး တစ္ေယာက္က ပါးကို ရိုက္လိုက္တယ္။

ပါးရိုက္ခဲ့ရတဲ့တစ္ေယာက္ နာက်င္သြားျပီး ဘာမွမေျပာပဲ သဲေပၚမွာ ေရးလို္က္တယ္
ဒီေန ့ ငါ့ရဲ့အခင္ရဆုံး သူငယ္ခ်င္း ငါ့ပါးကို ရိုက္တယ္”

ဒါနဲ ့သူတို ့ႏွစ္ေယာက္ လမ္းဆက္ေလွ်ာက္ကာ အိုေအစစ္ တစ္ခုကိုေတြ ့ခဲ့ျပီး ေရဆင္းခ်ိဳးဖို ့ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ၾကတယ္။ (ေရခ်ိဳးစဥ္) ပါးရိုက္ခဲ့ရတဲ့တစ္ေယာက္က ရြံ ့ထဲတြင္ ျငိတြယ္ကာ နစ္ျမဳပ္စျပဳလာတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူငယ္ခ်င္းက သူ ့ကို ကယ္တင္ႏိုင္ခဲ့တယ္။

ေရနစ္လုနီးပါးအျဖစ္မွ လြတ္ေျမာက္အျပီးတြင္ သူက (ပါးရိုက္ခဲ့ရတဲ့တစ္ေယာက္က) ေက်ာက္တုံးတစ္ခုေပၚမွာ ေရးလိုက္တယ္ -
“ဒီေန ့ ငါ့ရဲ့အခင္ရဆုံး သူငယ္ခ်င္း ငါ့အသက္ကို ကယ္တင္ခဲ့တယ္”

“ငါမင္းကို ပါးရိုက္မိတုန္းက မင္းက သဲေပၚမွာ ေရးတယ္၊ အခုၾကေတာ့ ေက်ာက္တုံးေပၚမွာ ေရးတယ္၊ ဘာျဖစ္လို ့လဲ”
“တစ္ေယာက္ေယာက္က ငါတို ့အေပၚ နာက်င္ေအာင္လုပ္ခဲ့ရင္ ငါတို ့အေနနဲ ့ သဲေပၚမွာပဲ ေရးသင့္တယ္၊ ဒါမွ ခြင့္လႊတ္ျခင္းဆိုတဲ့ ေလက အလြယ္တကူ ပယ္ဖ်က္သြားႏိုင္မွာ။ ဒါေပမယ့္ တစ္ေယာက္ေယာက္ ငါတို ့အေပၚ ေကာင္းတာလုပ္ေပးရင္ေတာ့ ေက်ာက္တုံးေပၚမွာ ထုဆစ္ထားရမယ္၊ ဒါမွ ဘယ္ေလမွ မပယ္ဖ်က္ႏိုင္မွာ”

သင့္ရဲ့နာက်င္မႈေတြကို သဲေပၚမွာေရးျပီး ေကာင္းက်ိဳးေတြကို ေက်ာက္တုံးေပၚမွာ
ထြင္းထုဖို ့ေလ့လာမွတ္သားပါ။

လူဆိုတာ အၿမဲတမ္းခြင့္လြတ္ေပးဖို႕ ဆိုတာ
မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး
ဒါေပမဲ႕ အတက္ႏိုင္ဆံုး ခြင္လြတ္ေပးႏိုင္သမ်
စိတ္ေအးခ်မ္းမွဳကို ရေစမွာပါ
တခ်ိဳ႕ တခ်ိဳ႕ကိစၥေတြ မွာေတာ့
ခြင္လြတ္မရႏိုင္တာေတြ ေတာ့ရွိပါတယ္
ေရွာင္ႏိုင္ရင္ေတာ့အေကာင္းဆံုးပါဘဲ

         English - Myanmar Translation
                 Mg Bo Kyaw

စာေပစုဘူး

Sort:  

မွန္ပါတယ္ bro

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by acid231 from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Coin Marketplace

STEEM 0.27
TRX 0.12
JST 0.032
BTC 66041.52
ETH 3064.94
USDT 1.00
SBD 3.69