eosDAC báo cáo các đề xuất công việc, doanh thu và chi tiêu cho tháng 12 và tháng 1

in eosio •  6 months ago 

eosDAC vui mừng báo cáo chi tiết thu chi ngân sách EOS trong tháng 12 và tháng 1, dựa trên các ưu tiên của chúng tôi: sản xuất khối an toàn và đáng tin cậy; tiếp tục chuẩn bị cho sự khởi đầu cho Những Người Giám Hộ được bầu chọn của eosDAC; hỗ trợ cộng đồng eosDAC và sự chú ý vào token; và sự chỉ dẫn xung quanh các vấn đề cấp chuỗi để hỗ trợ hệ sinh thái EOS nói chung và cộng đồng của chúng tôi nói riêng.

Doanh thu và chi tiêu EOS cho giai đoạn từ ngày 1 tháng 12 năm 2018 - 31 tháng 12 năm 2018


Doanh thu và chi tiêu EOS cho giai đoạn từ ngày 1 tháng 1 năm 2019 - 31 tháng 1 năm 2019


Chi tiết chi tiêu (đề xuất công việc)

Thanh toán cho các đề xuất công việc tháng 12

Thanh toán cho các đề xuất công việc tháng 1

Thanh toán từ nhà cung cấp dịch vụ (thông tin được cung cấp) - thanh toán từ dacocoiogmbh

-Saro

Hãy bỏ phiếu cho eosdacserver


Đăng ký bản tin của chúng tôi để nhận thông báo và theo dõi chúng tôi trên các nền tảng mạng xã hội yêu thích của bạn:

Steemit | Discord | Telegram | Facebook | Twitter | Google-plus | Github | Instagram | Linkedin | Medium | Reddit | YouTube | Weibo| VK| Bihu

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

I just resteemed your post!

Why? @eosbpnews aggregates updates of active EOS BPs and conveniently serves them in one place!


This service is provided by @eosoceania. If you think we are doing useful work, consider supporting us with a vote :)
For any inquiries/issues please reach out on Telegram or Discord.