Hôm nay là Ngày KÍCH HOẠT DAC! (ngày 11 tháng 2 năm 2019)

in eos •  6 months ago 

Những Cuộc Bỏ Phiếu đầu tiên bầu chọn ra những người giám hộ eosDAC hiện đã đạt ngưỡng 15% và DAC giờ đây thuộc quản lý của cộng đồng

eosDAC, cộng đồng sở hữu nhà sản xuất khối và kích hoạt DAC (Decentralised Autonomous Community - Cộng Đồng Tự Trị Phi Tập Trung), đã được hình dung thông qua ý tưởng tái sử dụng các yếu tố thiết kế của phần mềm eosio để cho phép nhiều DAC khởi chạy và phát triển trên các blockchain EOS. Mã nguồn mở eosDAC, được phát triển suốt một năm qua, cho phép mô hình quản trị ủy quyền, qua đó chủ sở hữu token có thể bỏ phiếu bầu ra 12 người giám hộ mỗi tuần. Những người giám hộ được chọn sẽ đại diện cho cộng đồng thực hiện tất cả các quyết định mà DAC đưa ra.

Việc bỏ phiếu được bắt đầu các đây 2 tháng - xem https://steemit.com/eosdac/@eosdacvietnam/chuc-nang-b-phieu-bau-ung-vien-giam-ho-da-mo - và có một điều khoản trong hiến pháp của eosDAC nói rằng việc bỏ phiếu sẽ cần đạt đến ngưỡng 15% trước khi các người giám hộ được chọn có thể tiếp quản nó (như sự ra mắt mạng chính EOS). Ngưỡng 15% này hiện đã đạt được.

Cộng đồng sẽ có đầy đủ tiếng nói về sự chỉ đạo của DAC. Vì vậy, sẽ có những khoảng thời gian rất thú vị phía trước khi những người giám hộ thúc đẩy các quan điểm của cộng đồng mà họ đại diện.

Đội ngũ giám hộ genesis tạm thời đã ưu tiên cho việc sản xuất khối, phát triển các công cụ và trao đổi với cộng đồng. Nhiều thứ đã đạt được kể từ thông báo ban đầu của eosDAC, tuy nhiên doanh thu thấp hơn dự đoán. Do đó, việc ưu tiên tập trung vào việc sản xuất khối thuộc sở hữu cộng đồng và kích hoạt các DAC mới sẽ rất quan trọng.

Hãy bỏ phiếu cho eosdacserver

Đăng ký bản tin của chúng tôi để nhận thông báo và theo dõi chúng tôi trên các nền tảng mạng xã hội yêu thích của bạn:
Steemit | Discord | Telegram | Facebook | Twitter | Google-plus | Github | Instagram | Linkedin | Medium | Reddit | YouTube | Weibo| VK| Bihu

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

I just resteemed your post!

Why? @eosbpnews aggregates updates of active EOS BPs and conveniently serves them in one place!


This service is provided by @eosoceania. If you think we are doing useful work, consider supporting us with a vote :)
For any inquiries/issues please reach out on Telegram or Discord.