มลพิษทางอากาศเป็นสาเหตุทำให้มนุษย์โง่ลง Human will be more dumber because of air pollution

in #environment2 years ago
ต้องบอกว่าเกือบแทบทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมนุษย์ ล้วนเกิดขึ้นจากการกระทำของน้ำมือไม่มนุษย์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ดีหรือเรื่องที่ไม่ดี โดยเฉพาะเรื่องของสภาพสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติรอบตัวเรา แน่นอนว่าคนคือภาพสะท้อนของเมือง เพราะว่าเมืองไหนที่มีสภาพแวดล้อมที่ดี ก็ทำให้คนที่อยู่อาศัยมีสุขภาพที่ดีด้วยเช่นกัน ขณะเดียวกันถ้าสภาพแวดล้อมของเมืองไม่ดีก็ไม่เอื้อต่อการเจริญเติบโตของคน

Source: Photo by Bangkok Post


เมื่อปีที่ผ่านมาคือในปี 2019 สหภาพธรณีฟิสิกส์อเมริกัน ได้มีการประชุมประจำปี ได้ชี้ให้เห็นว่า การที่คนเรามีความคิดหรือความสามารถลดลง อาจจะมีความเกี่ยวข้องกับปริมาณของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ที่มีการปะปนกับอากาศที่เราใช้ในการหายใจ เพราะมีรายงานและการศึกษาวิจัยจำนวนมากที่ได้ระบุว่าปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ได้เพิ่มจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็ว เมื่อเทียบกับช่วงศตวรรษที่ผ่านมา ซึ่งปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เพิ่มขึ้นได้สอดคล้องกับกิจกรรมของมนุษย์ที่มีจำนวนเพิ่มขึ้น นั้นก็คือปริมาณการใช้น้ำมันที่มาจากซากฟอสซิล


จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลกได้ระบุว่า จำนวนคน 9 ใน 10 คนได้ทำการสูดหายใจเอาอากาศที่มีสารพิษระดับสูงเข้าสู่ร่างกายโดยไม่รู้ตัว คนที่อาศัยในทวีปแอฟริกาและทวีปเอเซีย คือกลุ่มทวีปที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้มากที่สุด โดยเฉพาะเมืองใหญ่ของประเทศที่กำลังพัฒนา จนเกิดความสงสัยว่าสภาพออากาศแบบนี้จะส่งผลกระทบต่อชีวิตอย่างไรบ้าง และในเวลาต่อมามีการค้นพบอย่างหนึ่งที่เป็นการอธิบายถึงเรื่องศักยภาพที่ลดลงของมนุษย์

มีรายงานการศึกษาที่ได้ทำการเผยแพร่ทางออนไลน์ที่เวปไวต์ EarthArXiv ที่นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยโคโรลาโดและมหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนีย ได้ค้นพบความสัมพันธ์ของระดับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์กับความสามารถในความคิดของมนุษย์ ซึ่งเรียกว่า มลพิษจากเชื้อเพลิงฟอสซิล จะส่งผลต่อสภาพแวดล้อมในโรงเรียนทำให้สมาธิ ความสนใจ ความระมัดระวังและความจำของนักเรียนลดลง ถ้าในส่วนของการทำงาน ก็จะทำให้ความสามารถในการทำงานในการตัดสินใจลดลง รวมไปถึงการตอบสนองในวิกฤติต่างๆ ลดลง


จากผลการศึกษาเบื้องต้น นักวิจัยจึงได้นำข้อมูลมาสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ เพื่อทำการคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยมีการตั้งสมมติฐานว่าปัจจุบันมีแนวโน้มว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์บนโลกกำลังเพิ่มขึ้น ในขณะที่สภาพแวดล้อมยังคงอยู่เหมือนเดิม ซึ่งได้พบว่า ภายในปี 2100 ความสามารถในการตัดสินใจในขั้นพื้นฐานของมนุษย์ จะลดลงประมาณ 25 เปอร์เซ็นต์ และกระบวนการทางความคิดในเชิงกลยุทธ์แบบที่ซับซ้อนจะลดลงอีกมากถึง 50 เปอร์เซ็นต์ ต้องบอกว่าน่ากลัวเป็นอย่างมาก

Steem: www.steemit.com/@andyjim


Sort:  

In what has to be good news for cockroaches and whatever alien race eventually takes over our planet and enslaves us, a new research paper posted on EarthArXiv suggests that rising carbon dioxide (CO2) levels in the air will damage our cognitive abilities. That means thinking abilities.

Coin Marketplace

STEEM 0.27
TRX 0.07
JST 0.040
BTC 29385.32
ETH 1974.30
USDT 1.00
SBD 2.42