You are viewing a single comment's thread from:

RE: Jak grać? #2 - Umiejętności specjalne potworów

in #engrve5 years ago (edited)

Nie będę psuł innym zabawy więc moje odpowiedzi umieszczam nieco schowane ;-)

                                                1. Obrażenia, będą równe 1. Divine Healer ma atak magiczny równy 1, a Serpent of the Flame nie posiada umiejętności Void, która redukuje obrażenia magiczne.
                                                2. Żadnych, po pierwsze musiałby stać na pozycji tanka, żeby w ogóle wykonać atak, a po drugie Lord Arianthus ma umiejętność Shield, która zredukowałaby obrażenia z 1 do 0.
                                                3. Kobold Miner na umiejętność Sneak, więc atakuje Air Elemental. Ten z kolei ma umiejętność Dodge, która zwiększa szansę na unik o 25%. Doliczając do tego różnicę szybkości pomnożoną przez 10%, czyli (6-3) * 10% = 30%, ostateczna szansa na niepowodzenia ataku Kobold Minera to 55%.
Sort:  

Dziękujemy za udział w zabawie :)

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.12
JST 0.029
BTC 61143.97
ETH 3363.47
USDT 1.00
SBD 2.51