Ostatnio przeczytałem #31 - "Kółko się pani urwało" - Jacek Galiński

in #engrave4 years ago (edited)
Sort:  

🏆 Hi @lesiopm! You have received 0.3 STEEM reward for this post from the following subscribers: @cardboard
Subscribe and increase the reward for @lesiopm :) | For investors.

Ja w tym roku zaliczyłem (czyli chwalę się):
Barbażyńcy pod wodzą Billa, Blackout, ZERO, Nowa biografia Stalina, W cieniu wojny i Kołysanka z Auschwitz.

Coin Marketplace

STEEM 0.21
TRX 0.06
JST 0.026
BTC 28714.48
ETH 1806.70
USDT 1.00
SBD 2.83