Sort:  

Tak mi się marzy, żeby ktoś kiedyś na Steemie popełnił jakiś cykl artykułów o wyszukiwaniu, analizowaniu i weryfikowaniu informacji. Ktoś kto jest w tym naprawdę dobry. Tak dobry, że często podejrzewany jest o jakieś stalkerskie zapędy ;-).

Coin Marketplace

STEEM 1.13
TRX 0.14
JST 0.147
BTC 62984.21
ETH 2432.61
BNB 544.27
SBD 8.78