Kouran kouman nou ta fa pou rezoud gwo problem sa

in #elektrisite2 years ago

Kouran se yon pyes inpotan nan yon peyi.
Gwo kokenchenn problem sa ki solisyon nou ka pote pou li?
Elektrisite se youn nan bagay ki pi inpotan nan yon peyi menm jan ak dlo, intenet, lopital etc..
Problem kouran fin paralize peyi a, wap peye EDH ki ta sipoze baw kouran men sa pa arive fe. Ki donk fok nou chache sous problem nan poul rezoud eske se letat ki pa fe travay li ou byen nou men jenn ki pa deside leve kanpe chache rezoud problème sa.
M panse se nou menm jenn chache sous gwo problem sa, nap jwen yok solisyon.light-bulb-3535435__480.jpg

Sort:  

Eske w te konnen Nou ka pwodui kouran apati de solèy la e sa nap bezwen an se Silicon yon eleman chimi ki twouve l an abondans nan tè a

Coin Marketplace

STEEM 0.17
TRX 0.03
JST 0.036
BTC 10732.12
ETH 356.35
USDT 1.00
SBD 0.98