electrical auto relay coil

in #electrical6 years ago

Yeh relay capacitor type hai.

isko deep freezer Kaise Lagaya jata hai aur uske fayde Yeh hai K Agar light bahut come voltage se Aati Hai tuyere compressor ko band hone se Baja kar rakhti hai yeah taqreeban Haresh ke saath Onida Azmi Hai Main Apni friend ke saath bhi isko lagaya hai aur Jab Se lagaya hai calling bhi Kafi Tej ho rahi hai Oriya bahut acche se kaam karti hai agar aap logo ki fridge bhi kharab ho rahi hai to uske sath aap first time Lagaye aur Hamesha ke liye apni friend ko Mein Phool bana le Shukriya..

IMG_20180409_105400.jpg

IMG_20180409_105442.jpg

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.13
JST 0.030
BTC 64319.13
ETH 3411.87
USDT 1.00
SBD 2.51