ElasticSearch notları 2 - Docker ile detach-cluster & join-cluster

in #elasticsearch3 years ago (edited)

S.a

Join olmasa da var olan docker larınız üzerinde çalışan ELK Cluster da herhangi bir sebepten ötürü ( server reboot vb ) artık diğer node lara ulaşamıyor iseniz sırasıyla şunları deneyin;

rm -rf elasticnodex/nodes/x/node.lock
rm -rf elasticnodex/nodes/x/_state/write.lock
docker exec -it elasticsearchx elasticsearch-node detach-cluster
chmod -R 777 elasticnodex
docker restart elasticsearchx

ya da

docker-compose kullanıyor iseniz;

  1. docker-compose down -v
  2. rm -rf elasticnodex/nodes/x/node.lock
  3. rm -rf elasticnodex/nodes/x/_state/write.lock
  4. chmod -R 777 elasticnode*

adımlarını tamamladıktan sonra "docker-compose up -d" yapabilirsiniz ;)

Eğer ayarlamadı iseniz;
tarih_tarih scratchpad elasticsearch: [1]: max virtual memory areas vm.max_map_count [65530] is too low, increase to at least [262144] hatası alıyor iseniz;

terminalden "sysctl -w vm.max_map_count=262144" çalıştırabilirsiniz...

taslaktır, açıkalamar sonra...

Coin Marketplace

STEEM 0.19
TRX 0.08
JST 0.026
BTC 27275.02
ETH 1909.68
USDT 1.00
SBD 2.26