Edikasyon se baz yon sosyete

in #edikasyon2 years ago

Ki sa edikasyon ye?
Edike se pa selman al lekol , etidye, fe devwa, bon jan edikasyon se le jenn nan pran tan pou li fome tét li , nouri lespriw ak sa ki bon , ki pozitif, fe yon bagay pou peyiw, sosyete a, bay aveni ou yon sans , kenbe yon chimen respé ak dinité, kwe nan tét ou.
Edike tét ou se mwayen ki pi légal kew kapap reyisi la viw, si tout jenn ta vle bay tét yo yon bon jan edikasyon nap sou chimen developman .afro-3387294__480.jpg

Coin Marketplace

STEEM 0.15
TRX 0.03
JST 0.038
BTC 10614.68
ETH 341.42
USDT 1.00
SBD 0.94