Sort:  

ya bang , biar gk berkokok sembarangan lagi tu ayam🤣

Coin Marketplace

STEEM 0.29
TRX 0.06
JST 0.039
BTC 35978.45
ETH 2395.33
USDT 1.00
SBD 3.93