Sort:  

hahaa. nhắc đến tiền làm gì cho buồn em. Mình thấy vui là dc rồi =))

Nhưng mà phải dự liệu chớ ạ . Hay đi ko như huyền chip . Nhưng kiểu ý hơi khoai vì em ko nói đc tiếng Anh . Chắc em đi đc mỗi tq :)))

Coin Marketplace

STEEM 0.19
TRX 0.14
JST 0.030
BTC 60023.73
ETH 3191.15
USDT 1.00
SBD 2.45