Katrina Velarde - Halo (Beyonce) Reaction. Katrina Velarde 2020. She Was Unstoppable!

in #dtube2 months ago


Katrina Velarde - Halo (Beyonce) Reaction. Katrina Velarde 2020. She Was Unstoppable! Katrina Velarde hails from the Philippines and she has become popular also for covers of big songs and in this reaction video, she takes on another big song, a song called 'Halo' by Beyonce. She performs this cover on stage in Unstoppable 2020 and she does it justice once again. She has grown into a sassy lady with charisma and character and this showed again, with her stage presence profound and she, unstoppable.
#katrinavelarde #unstoppable2020 #halo

This is the original video that i reacted to, incase you want to react to it too. It is titled 'Halo Cover by Katrina Velarde at Prestige Unstoppable 2020':

...

Find ulogs about Katrina Velarde on https://www.marlians.com/created/katr...

Find me on https://www.marlians.com/@surpassingg... or via '[email protected]'.

Read a 70-minutes long publication about me:
https://www.gofundme.com/i-am-in-rubb...

Kindly subscribe to my YouTube channel: http://www.youtube.com/channel/UCAcai...

IN FILIPINO:
Katrina Velarde - Reaksyon ng Halo (Beyonce). Katrina Velarde 2020. Siya ay Hindi Mapigilan! Si Katrina Velarde ay nagmula sa Pilipinas at naging tanyag din siya para sa mga pabalat ng mga malalaking kanta at sa reaksyong video na ito, kumuha siya ng isa pang malaking kanta, isang awiting tinawag na 'Halo' ni Beyonce. Ginagawa niya ang takip na ito sa entablado sa Unstoppable 2020 at ginagawa niya itong hustisya muli. Siya ay lumago sa isang sassy lady na may karisma at karakter at ito ay nagpakita muli, sa kanyang yugto ng presensya malalim at siya, hindi mapigilan.
#katrinavelarde # unstoppable2020 #halo

Ito ang orihinal na video na nag-react ako sa, incase na gusto mo ring gumanti dito. Ito ay pinamagatang 'Halo Cover ni Katrina Velarde sa Prestige Unstoppable 2020':

...

Maghanap ng mga ulog tungkol kay Katrina Velarde sa https://www.marlians.com/created/katr...

Hanapin ako sa https://www.marlians.com/@surpassingg... o sa pamamagitan ng '[email protected]'.

Magbasa ng isang 70-minuto na mahabang publication tungkol sa akin:
https://www.gofundme.com/i-am-in-rubb...

Mabait na mag-subscribe sa aking YouTube channel: http://www.youtube.com/channel/UCAcai...


▶️ DTube
▶️ YouTube
Sort:  

Congratulations @surpassinggoogle!
Your post was mentioned in the Steem Hit Parade in the following category:

  • Upvotes - Ranked 7 with 835 upvotes