Sohyang - You Raise Me Up. Forget Sohyang’s High Notes On This One, To Look At Her Beauty!

in #dtube2 months ago (edited)


Sohyang | 소향 - You Raise Me Up. Forget Her Sohyang’s High Notes On This One, To Look At Her! This a very powerful musical experience, showing a beautiful and unique side to the person of Sohyang. At one moment in the song, she was in her spirit, no laughs and she just sang. That is what song like your raise me up’ needs; some ‘realness’, a virtue that Sohyang possesses.
On this one, i implore you to the forget those high notes and all that and really pay attention to Sohyang in her beauty and see into the beauty of creation through her. Also, be retold of the existence of a Creator, a supreme being behind all that exists in the person of Jehovah.

This makes for an interesting reaction video as I managed to reveal a proclamation at the end of Sohyang’s performance. I implore you thus to see the entirety of my reaction video. Kindly ask me questions in the comments for clarity on aspects of the video that you didn’t understand. I usually add a transcription to these videos hours or a day after the video has been uploaded.

You can find the original video that i reacted titled 'So Hyang - You Raise Me Up':

...

You can find a ulogs about Sohyang 소향 on https://www.marlians.com/created/sohyang

Find me on https://www.marlians.com/@surpassingg... or via '[email protected]'.

Read a 70-minutes long publication about me:
https://www.gofundme.com/i-am-in-rubb...

Kindly subscribe to my YouTube channel: http://www.youtube.com/channel/UCAcai...

Stay awesome!
Your boy Terry
@surpassinggoogle

IN KOREAN:
소향 | 소향-당신이 나를 일으 킵니다. 그녀를 바라보기 위해 그녀의 소양의이 노트를 잊어 버리세요! 소양의 사람에게 아름답고 독특한면을 보여주는 매우 강력한 음악 경험입니다. 노래에서 한 순간에, 그녀는 그녀의 정신에 있었고, 웃지 않고 그냥 노래를 불렀습니다. 그것이 당신의 노래가 저의 요구를 높이는 것입니다. 소양이 가지고있는 미덕 인 '현실'.
이것에 대해, 나는 당신에게 그 높은 음과 그 모든 것을 잊어 버리고 그녀의 아름다움으로 소양에 관심을 기울이고 그녀를 통해 창조의 아름다움을 보게됩니다. 또한 여호와의 인격 안에 존재하는 모든 것의 최후가되는 창조주 존재에 대해 다시 말하십시오.

소양의 공연이 끝날 때 선포를 밝히면서 흥미로운 반응 동영상이 만들어집니다. 나는 당신에게 내 반응 비디오 전체를 보도록 간청합니다. 이해하지 못한 동영상의 측면을 명확하게하기 위해 의견에 질문 해주세요. 일반적으로 동영상이 업로드 된 후 몇 시간 또는 하루 후에이 동영상에 전사를 추가합니다.

내가 반응 한 'So Hyang-You Raise Me Up'이라는 원본 비디오를 찾을 수 있습니다.

...

https://www.marlians.com/created/sohy... Sohyang 소향에 대한 ulog를 찾을 수 있습니다

https://www.marlians.com/@surpassingg... 또는 '[email protected]'을 통해 저를 찾으십시오.

나에 대한 70 분 간행물을 읽으십시오.
https://www.gofundme.com/i-am-in-rubb...

다음 YouTube 채널을 구독하십시오 : http://www.youtube.com/channel/UCAcai...

대단해!
당신의 소년 테리
@surpassinggoogle

IN FILIPINO:
Sohyang | 소향 - Itinaas mo Ako. Kalimutan ang Mga Mataas na Tala ng Kanyang Sohyang Sa Isa, Upang Makita Siya! Ito ay isang napakalakas na karanasan sa musikal, na nagpapakita ng isang maganda at natatanging panig sa tao ng Sohyang. Sa isang sandali sa kanta, nasa espiritu siya, walang mga tawa at kumanta lang siya. Iyon ay kung ano ang kanta tulad ng iyong itaas ako pangangailangan; ilang 'pagiging totoo', isang birtud na tinaglay ni Sohyang.
Sa isang ito, hinihiling ko sa iyo na kalimutan ang mga mataas na tala at lahat ng iyon at talagang bigyang-pansin si Sohyang sa kanyang kagandahan at makita ang kagandahan ng paglikha sa pamamagitan niya. Gayundin, balikan ang pagkakaroon ng isang Lumikha, isang kataas-taasang pagiging nasa likod ng lahat ng umiiral sa persona ni Jehova.

Ginagawa nito para sa isang kagiliw-giliw na reaksyon ng video habang pinamamahalaan kong ipakita ang isang pagpapahayag sa pagtatapos ng pagganap ni Sohyang. Hinihiling ko sa iyo na makita ang kabuuan ng aking video ng reaksyon. Magiliw na magtanong sa akin ng mga puna para sa linaw sa mga aspeto ng video na hindi mo maintindihan. Karaniwan akong magdagdag ng isang transkripsyon sa mga video na oras o isang araw pagkatapos na ma-upload ang video.

Maaari mong mahanap ang orihinal na video na nag-react ako na may pamagat na 'So Hyang - You Raise Me Up':

Sort:  

Congratulations @surpassinggoogle!
Your post was mentioned in the Steem Hit Parade in the following category:

  • Upvotes - Ranked 7 with 819 upvotes