استیم چیست و چگونه کار می کند؟

in #dtube5 years ago (edited)


در این ویدئو به اختلاف دیدگاه مابین شبکه های اجتماعی قدیمی مانند فیسبوک، اینستاگرام و یوتوب با شبکه اجتماعی استیم پرداختهشده است.


▶️ DTube
▶️ IPFS

Coin Marketplace

STEEM 0.19
TRX 0.14
JST 0.030
BTC 62904.98
ETH 3359.08
USDT 1.00
SBD 2.46