Sort:  

Hai, helo @ripperdbl! Kami telah upvote yah.. =]

Coin Marketplace

STEEM 1.32
TRX 0.12
JST 0.142
BTC 60204.96
ETH 2157.66
BNB 524.51
SBD 9.17