DAYS GONE "Zlokalizuj obóz anarchistów."

in #dtube4 years ago (edited)


Porucznik Kouri daje nam zlecenie . Jego bliski przyjaciel zaginął . Podobno został porwany przez anarchistów . Mamy go sprowadzić żywego .

Lieutenant Kouri gives us a commission. His close friend is missing. Apparently he was kidnapped by anarchists. We are to bring him alive.


▶️ DTube
▶️ YouTube

Coin Marketplace

STEEM 0.27
TRX 0.11
JST 0.036
BTC 65850.31
ETH 3191.87
USDT 1.00
SBD 4.05