Days Gone " Wytrop Meyersa" - " Track Meyers"

in #dtube4 years ago (edited)


Żołnierz, który wcześniej wykonywał zlecenia dla obozu zdezerterował . Zabrał przy tym osobistą rzecz kapitana . Musimy go odnaleźć.

The soldier who previously carried out orders for the camp deserted. He took the captain's personal belongings. We have to find him.

No Commentary

Capture details:
Platform: PS4


▶️ DTube
▶️ YouTube

Coin Marketplace

STEEM 0.28
TRX 0.11
JST 0.034
BTC 66396.53
ETH 3174.43
USDT 1.00
SBD 4.15