DAYS GONE "Zabito doktora Jimeneza." - " Dr. Jimenez was killed"

in #dtube4 years ago (edited)


Zabito doktora Jimeneza. Głównym podejrzanym zostaje Taylor. W drugiej części dostajemy zlecenie zlikwidowania obozu łupieżców.

Zobacz najlepsze ceny gry Days Gone - See the best prices for Days Gone
https://www.ceneo.pl/60361201#crid=29...


DTUBE.png


ace.png


▶️ DTube
▶️ YouTube

Coin Marketplace

STEEM 0.25
TRX 0.11
JST 0.033
BTC 64419.97
ETH 3083.45
USDT 1.00
SBD 3.96