DAYS GONE #53 "Zgłoś się do Weavera"

in #dtube4 years ago (edited)


Dostajemy od Weavera nietypowe zlecenie . Mamy odnaleźć zagubiony odtwarzacz Mp3 . Przedmiot ten znajduje się na terenie gdzie grasuje horda Zombie .

We get an unusual order from Weaver. May find the lost Mp3 player. This item is inside the Zombie horde.


▶️ DTube
▶️ YouTube

Coin Marketplace

STEEM 0.26
TRX 0.11
JST 0.034
BTC 64506.97
ETH 3057.26
USDT 1.00
SBD 3.95