DAYS GONE "Teren badań Nero " - "Nero research area"

in #dtube4 years ago (edited)


Jedziemy na teren badań Nero . Po oczyszczeniu terenu zdobędziemy atrybuty do zwiększenia umiejętności. Po drodze trafiamy na strefę lęgowa Krzykaczy.

We're going to the Nero research area. After clearing the area, we'll gain attributes to increase skills. Along the way we get to the breeding zone of the Krzykacze.

No Commentary

Capture details:
Platform: PS4


▶️ DTube
▶️ YouTube

Coin Marketplace

STEEM 0.28
TRX 0.11
JST 0.034
BTC 66137.63
ETH 3161.38
USDT 1.00
SBD 4.13